کانون؛ حلقه گمشده در فرآيند واگذاري ثمربخش طرح هاي نيمه تمام

تاریخ انتشار : 1395/10/06

مشروح خبر

خوشبختانه اهداف و مأموريت هاي تعريف شده براي کانون به طور مشخص پاسخگوي دغدغه تدوين کنندگان محترم " بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار" در بخش مقدمه و آسيب شناسي فرآيند تدوين و عملکرد طرح هاي سرمايه گذاري اشتغال زاي ادوار گذشته است که در 4 بند از 10 بند آن به شرح زير مورد اشاره قرار گرفته است:
- عدم بررسي دقيق اهليت و توانايي متقاضي پروژه ها
- کم توجهي به توجيه فني، مالي و اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
- ضعف فرآيند اجرا و انحراف منابع به فعاليت هاي غير مولد
- ضعف نظام نظارت و ارزيابي و عدم پيگيري تحقق اهداف] اجراي طرح و مصرف منابع[ پس از ارائه تسهيلات
روح مترقي بسته ياد شده که به درستي بر انتخاب مشاور و تسهيل گر، توجيه فني، مالي و اقتصادي پروژه ها، توجه به اهليت متقاضي و نظارت بر مصرف منابع و تسهيلات و جلوگيري از انحراف منابع تأکيد کرده است دقيقاً وظايفي است که قانونگذار بر انجام آن مکرر تأکيد کرده و اين نهاد پس از 9 سال فعاليت، تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي متعدد به منظور انتظام امور مشاوران سرمايه گذاري و نظارت دقيق بر عملکرد آنان و رسيدگي به تخلفات احتمالي اعضاء، اينک به مرحله اي از توانمندي رسيده که قادر است خدمات مورد نياز کليه طرح هاي مشمول بسته مذکور را از وجوه مختلف مورد اشاره در بالا و نيز بررسي اهليت متقاضي، مطالعه اقتصادي بودن پروژه، و نظارت بر نحوه اجرا ارائه کند و از اين طريق در جهت ايفاي وظيفه خود در توسعه صنعتي کشور گام بردارد.
اطمينان داريم در صورتي که مسئولان مملکتي که دل درگرو توسعه پايدار و رفاه ملي از راه حمايت از طرح هاي اشتغال زايي دارند، چنانچه به نحو شايسته از اين ظرفيت ايجاد شده استفاده کنند مشاوران سرمايه گذاري عضو کانون موفق به ايفاي وظيفه خطيري خواهند بود که قانونگذار بر انجام آن تأکيد کرده است.
اندک توجه به مأموريت هاي مذکور در اساسنامه کانون نشان مي دهد که حلقه گم شده اين سياستگذاري براي موفقيت، نهادي است که 9 سال تمام باوجود همه ناملايمات و دشواري ها در مسير پايداري و رشد آن، به همت تک تک اعضاي دلسوز و همراه خود، برپاي ايستاده و در مسير انجام وظايف خود و حتي بيش از آن براي جذب حمايت هاي معنوي در مسير حرکت سازنده به سوي اهداف توسعه اي، از هيچ تلاشي فروگذار نکرده است.
در نگاهي کلي به دغدغه هاي تدوين کنندگان بسته ياد شده، کانون را چه در تشخيص اهليت متقاضي، چه در انجام مطالعات امکان سنجي طرح به منظور تشخيص توجيه فني، مالي و اقتصادي آن، چه در بعد نظارت براجراي طرح و مصرف منابع در محل مصوب و جلوگيري از انحرافات احتمالي و چه در مراحل ديگر از ايده تا بهره برداري، تنها نهاد معتبر و مشاوران عضو را تنها مشاوران با صلاحيت براي انجام اين مهم، مي توان ديد و انکار نکرد.

متن کامل بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار را مي توانيد در فايل PDF پيوست مطالعه کنيد.