آئين نامه رعايت اصل استقلال مشاوران

تاریخ انتشار : 1397/03/02

شرکت هاي مشاور عضو "کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاريبانکي" در عقد قراردادهاي مطالعات امکان‌سنجي، ارائه خدمات نظارت بر مصرف منابع و ساير زمينه ‌هاي مشاورة مرتبط با متقاضيان تسهيلات از سيستم بانکي که بر اساس قرارداد هاي منعقده و ضوابط کانون گزارش هايي را تهيه و ارائه مي نمايند و اين گزارش ها  به عنوان يکي از ابزار هاي تصميم گيري سيستم بانکي و يا متقاضيان مورد استفاده قرار مي گيرد، موظفند اصول بي‌طرفي مشاور را به طور کامل رعايت نمايند.

مشاوران عضو کانون موظفند از انعقاد هرگونه قرارداد و ارائه خدمات مشاوره در حيطة فعاليت هاي تعريف شده کانون در بخش امکان سنجي و نظارت بر مصرف منابع بانکي، با متقاضياني که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در طرح‌ ها و پروژه‌هاي موضوع قرارداد شان ذي نفع مي ‌باشند، پرهيز نمايند.

همچنين مشاوران عضو کانون موظفند قوانين و آئين نامه هايي که توسط مراجع ذي صلاح قانوني به منظور رعايت بي طرفي مشاوران مصوب و ابلاغ شده است را رعايت نمايند.

مشاوران عضو کانون موظفند ضمن مبارزه با فساد اداري بر اساس مصاديق قانوني از هر گونه رشاء و ارتشاء و يا تسهيل در آن خودداري نمايند

عدم رعايت منشور اخلاقي کانون و اصول تاکيد شده در اين آئين نامه از مصاديق تخلفات محسوب مي شوند.

الف  مشاوران در طرح هايي که خدمات امکان سنجي و يا نظارت (طبق ضوابط کانون) ارائه مي دهند نبايد به هر نحو ديگري ذي نفع باشند، مصاديق احراز ذي نفع بودن مشاور در طرح‌ ها به شرح زيرمي ‌باشد:

-       وجود سهامدار مشترک اعم از شخصيت حقيقي يا حقوقي در شرکت مشاور و متقاضي استفاده از خدمات مشاور به صورت مستقيم و ياغيرمستقيم و با واسطه شرکت ‌هاي ديگر و يا حضور اعضاء درجه اول خانواده (پدر، مادر ، خواهر، برادر، همسر و فرزندان) در ميان سهامداران شرکت متقاضي.

-       وجود حتي يک عضو هيأت مديره مشترک (شخصيت حقيقي و ياحقوقي ) بين شرکت مشاور و متقاضي.

-       ذي نفع بودن مشاور در برگزاري مناقصه، داشتن نمايندگي مستقيم يا غيرمستقيم سهامداران، اعضاء‌ هيأت‌ مديره و اعضاي درجه اول خانواده سهام‌داران و اعضاء هيأت مديره شرکت مشاور در زمينه ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي و داخلي مرتبط با طرح.

-       براي هيأت سازش و ياشوراي عالي کانون محرز شود که مشاور نفع اقتصادي و يا کسب درآمدي به جز قراردادهاي رسمي گزارش شده به کانون از تصويب يا پرداخت تسهيلات و ياهزينه‌ هاي اجراي طرح داشته است.

-       وجود هرگونه منافع مالي به غير از مبلغ قرارداد ارائه خدمات امکان‌سنجي و يا نظارت بانکي براي هر يک از سهامداران و اعضاء هيأت مديره شرکت مشاور حاصل از هزينه کرد اقلام سرمايه اي طرح، اعم از خريد يا اجاره ماشين‌آلات،‌ ارائه خدمات پيمانکاري و مهندسي، مديريت پيمان و ... به صورت مستقيم يا غيرمستقيم.

تبصره 1: مشاور مجاز است در چارچوب قرارداد ارائه خدمات امکان سنجي و يا نظارت بر مصرف منابع، براساس جدول تعيين حق‌الزحمه طرح‌ ها، مصوب کانون حق‌الزحمه خود را دريافت نمايند.

-       براساس بندهاي ب و پ ماده 8 آيين نامه خريد خدمات مشاوره موضوع تصويب نامه شماره193542/ت 42986 ک مورخ 1388/10/01 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي ارجاع خدمات زير در يک طرح به يک مشاور مجاز نيست.

تبصره 2: خدمات مهندسي ارزش مي‌تواند جزئي از شرح خدمات در هرگونه قرارداد خدمات مشاوره باشد.

-       در قراردادهاي تأمين کالا (P) و پيمانکاري (C) طرح ‌ها، هرگونه مشارکت در منافع مالي و تدارکاتي پروژه براي مشاوري که خدمات مديريت طرح، مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، بازرسي طراحي پايه، طراحي تفضيلي يا نظارت عاليه يا کارگاهي در طرحي را برعهده گرفته است، ممنوع است.

ب-مشاوران ملزم به رعايت  قانون منع مداخله کارکنان دولت در قرارداد هاي مرتبط مي باشند.

شرکت مشاور متعهد مي ‌باشد که هيچ يک از شرکاء، اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شرکت مشمول ممنوعيت مقرر در اصول 49 و 141 قانون اساسي منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 نمي ‌باشند.

ج ـ‌ مشاوران موظف به پرهيز از رشاء و ارتشاء

شرکت مشاور موظف و متعهد مي‌ باشد در تعامل با ذي نفعان طرح‌ ها به منظور اجتناب از رشاء و ارتشاء بر عملکرد کليه سهامداران، مديران و کارکنان خود در تمام شکل ‌ها و در موضوعات مرتبط با حرفه خود نظارت مستمر داشته و در مبارزه با تخلفات قانوني و فساد اداري و مالي کوشا باشد.