آيين نامه تعيين حدود مسئوليت مشاوران عضو

تاریخ انتشار : 1397/03/02

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در قبال بانک و مشتريان

ماده يک (1) کليات:

به منظورايجاد رابطه تبادل اطلاعات صحيح بين نظام اعتباري و بانکي و متقاضيان و دريافت کنندگان تسهيلات بانکي براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري، حدود مسئوليت مشاوران در قبال بانک ها و موسسات اعتباري و مشتريان آنها در فرآيند هاي زير و در چارچوب مقررات و قوانين و آئين نامه هاي مرتبط و به شرح زير تعيين ميگردد.

- فرآيند مطالعات امکان سنجي براي احراز توجيه پذيري فني، اقتصادي و مالي طرح هاي متقاضي دريافت تسهيلات .

- نظارت بر تطبيق عمليات و مصرف تسهيلات بانکي بر اساس طرح مصوب در بانک .

ماده دو (2) تعاريف :

معاني واژه هاي مندرج در اين دستورالعمل به شرح زير ميباشد:

- مشاور: مشاوران عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي که بر اساس ضوابط و آيين نامه هاي کانون ،عضويت و رتبه بندي آنها احراز شده و فعاليت مينمايند.

- بانک: کليه بانک هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري غير بانکي که در چارچوب قوانين و مقررات موجود و با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مشغول به فعاليت ميباشند.

- متقاضي(مشتري): هر شخصيت حقوقي يا حقيقي است که در ابتداي طرح (مرحله مراجعه) يا در مرحله اجراي طرح نيازمند منابع بانکي بوده و يا به منظور اجراي يک طرح سرمايه گذاري با بانک يا موسسه قرارداد منعقد نموده است.

- استانداردها: مجموعه استانداردهاي جاري و دستورالعمل هاي فني است که توسط موسسات رسمي براي انجام محاسبات و دريافت اطلاعات انتشار مييابد (نظير استانداردهاي ملي کالاها و خدمات، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و . . .)

ماده سه (3) محدوده تعهدات و مسئوليت ها :

1. اين دستورالعمل ناظر بر مواردي خواهد بود که فرآيند بررسي طرحها يا نظارت برمصرف

تسهيلات با حضورمشاوران امکان پذير است و مشاور در قبال قرارداد مشخص در فرآيند مذکور نقش ايفا مينمايد.

2. تعهد مشاوران براساس قرارداد مشخص تعيين ميشود و مشاوران در چارچوب قوانين و مقررات جاري کشور و مستندات موجود ملزم به بررسي طرح ها و نظارت بر آن ها ميباشند.

3. در مقوله ارزيابي طرحها مشاوران در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم، همه مساعي خود را براي انجام بموقع و مطلوب خدمات مشاورهاي مصروف نموده و از حيث حصول نتيجه، تعهدي نخواهند داشت.

ماده چهار (4) مسئوليت ها و تعهدات عمومي مشاوران:

1. تعهدات و مسئوليت هاي مشاوران بر اساس قراردادي که براي ارائه خدمات بين مشاور و متقاضي و يا مشاور و بانک و يا به صورت سه جانبه براي ارائه خدمات منعقد ميگردد تعيين ميشود. علاوه بر تعهدات مذکور در قراردادها، مشاوران با قبول عضويت در کانون تعهدات و مسئوليت هاي اين آئين نامه را در قبال بانک و مشتريان ميپذيرند و هرگونه تعهد يا موضوعات مندرج در قراردادهاي منعقده نميتواند نافي و متناقض اين مسئوليتها و تعهدات باشد.

2. مشاور در قبال حفظ کليه اطلاعات و اسنادي که در فرآيند تهيه گزارش ها براي بانک و متقاضيان در اختيار وي قرار گرفته است مسئول بوده و نميتواند اطلاعات خاص يک طرح يا گزارش را بدون رضايت متقاضي منتشر نمايد يا در اختيار اشخاص ثالث قرار دهد.

3. مشاور موظف است در تهيه گزارشاتي که ارائه ميدهد نهايت دقت را معمول داشته و گزارشات را بر اساس بررسيهاي کارشناسي و طبق ضوابط تعيين شده ارائه نمايد .

4. مشاور در قبال صحت گزارشاتي که به بانک و متقاضيان ارائه ميدهد مسئوليت داشته و موظف است در صورت درخواست بانک ، متقاضي يا ساير مراجع رسمي بررسي کننده گزارشات، روش ها و مستندات و منابعي را که دال بر صحت اطلاعات ارائه شده در گزارش ميباشند ارائه نمايند. در صورتي که مستندات ، مراجع و روش هايي که از نظر مشاور تامين کننده صحت اطلاعات مندرج در گزارشها ميباشند وجود نداشته باشد مشاور موظف به اعلام آن در گزارش و يا به صورت مکتوب براي ايجاد روش مناسب براي تصميم سازي و واگذاري انتخاب به طرفين ميباشد.

5. داشتن اطلاعات لازم براي مشاوران بمنظور پاسخگوئي به مشتريان يک ضرورت است به همين منظور مشاور مسئول پيگيري دريافت آخرين مقررات و اطلاعات و ضوابط بانکي مرتبط با طرح و نحوه اعطاء تسهيلات از بانکها ميباشدتابتواند گزارش هاي خود را در هماهنگي با مقررات مشمول و مرتبط تهيه و ارائه نمايد و متقاضيان را در خصوص چگونگي استفاده از تسهيلات راهنمايي کند.

6. مشاور مجاز نيست به هر روش منجمله آگهي مطبوعاتي و ... ، پيرامون اعطاء تسهيلات و معرفي اشخاص به بانک، از طريق تضمين پرداخت ، اعلام زمانبندي و ... ، خارج از عرف، تبليغات و اطلاعرساني کند.

7. چنانچه مشاور در فرآيند اعطاي تسهيلات و يا مصرف آن از اشکال،اهمال و يا هر گونه نقض مقررات و قوانين مستندا" اطلاع حاصل کند موظف به انعکاس بموقع موضوع به مراجع ذيصلاح ميباشد در صورت عدم اطلاع به مراجع ذيربط يا کانون، مشاور مسئول عواقب آن خواهد بود.

8. مشاور مسئول رعايت استانداردها، فرمت ها و آيين نامه ها وضوابط کانون مشاوران اعتباري و سرمايهگذاري بانکي در ارائه گزارش هاي خود ميباشد.

9. مشاور در مورد پشتيباني از اطلاعات گزارش هاي خود از جمله رفع اشکالات و ارائه اطلاعات وتوضيحات لازم براي رفع ابهام گزارش مسئول بوده و لازم است در مدت مشخص (براساس قرارداد منعقده) خدمات لازم را ارائه و نيز در دوره اعتبار طرح (حداکثر تا 10 سال) مستندات تهيه شده را در سوابق خود نگهداري نمايد.

10. مسئوليت اجراي قرارداد منعقده بين مشاور و متقاضي يا بانک، کاملا" و به صورت مستقيم به عهده مشاورميباشد.

11. در صورت انجام خدمات مشاورهاي به صورت کنسرسيومي، تمامي اعضاء کنسرسيوم متضامنا" در قبال پاسخگويي در باره کل گزارش مسئوليت دارند.

12. مسئوليت تصويب و پرداخت تسهيلات با بانک بوده و مشاور به هيچ عنوان نبايد مسئوليت تصويب يا پرداخت تسهيلات را بپذيرد و دريافت دستمزد يا بخشي از حق الزحمه خود را به تصويب تسهيلات و پرداخت آن منوط نمايد.

13. مشاور در ايجاد رابطه صحيح و قانوني بين بانک و متقاضي مسئول بوده و موظف است در تنظيم

گزارشهاي خود منافع قانوني و منصفانه طرفين را مد نظر داشته باشد.

14. کليه مشاوران موظف به ايجاد رابطه اطلاعاتي صحيح بين نظام بانکي و متقاضيان و دريافتکنندگان تسهيلات بانکي براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري ميباشند.

15. مشاور در قراردادهاي منعقده با متقاضيان، مسئول رعايت حداقل شرح خدماتي است که توسط کانون تعيين ميشود.

16. کليه قراردادهاي منعقده بين مشاوران با بانک ها و يا متقاضيان در ارتباط با فرآيندبررسي و نظارت طرحها، نافي مسئوليت هاي مندرج در اين دستورالعمل نخواهد بود.

17. اين دستورالعمل در چهار ماده و (19) بند در جلسه مورخ 1387/11/08 هيأت عالي نظارت کانون به تصويب رسيد.