نخستین جلسه مشترک شورای عالی کانون و هیئت مدیره انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها

تاریخ انتشار : 1392/10/30

مشروح خبر


دراغازجلسه خانم هما- سادات گوشه رییس شورای عالی کانون ضمن استقبال ازبرگزاری جلسات مشترک کانون و انجمن، ابراز امیدواری کرد این جلسات بیشترین بهره را برای اعضای دونهاد دربرداشته باشد. وی افزودکانون وانجمن هویتی همراه اما مشخص و مستقل دارند که نبایدتداخل شود، سطح بیرونی این دونهاد مستقل است اما می توانند با همکاری ، یکدیگرراتقویت کنند. به عبارت بهتر،کانون وانجمن باید مکمل یکدیگر باشند.
رییس شورای عالی کانون گفت: فعالیت انجمن نباید به چند مورد شناخته شده محدود شود بلکه زمینه های وسیعی برای فعالیت باید مدنظرقرارگیرد.
درادامه اقای کریم زاده دبیرکل وعضو شورای عالی کانون، انجمن وکانون را پیکره ای واحد توصیف کرد وگفت: نگاه این دو نهاد نیز باید واحد و رو به آینده باشد و هرکاری که در جهت حمایت از جامعه مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری ممکن باشد برای شاغلین این حرفه انجام گیرد. وی تأکید کرد که این امر جزبا همبستگی دو نهاد میسر نمی شود.
آقای ساروخانی عضو هیئت مدیره انجمن نیز با اشاره به قانون توسعه فضای کسب وکار و فضای مناسب ایجاد شده تأکید کرد باید با بهره مندی از فضای یادشده در جهت تقویت جایگاه کانون و انجمن تلاش کنیم.
آنگاه آقای عموئی عضو دیگر هیئت مدیره انجمن با اشاره ضرورت دسترسی آسان به آمار مورد نیاز در مطالعات امکان سنجی و تمهیداتی در جهت آگاهی از طرح های دردست مطالعه سیستم بانکی جهت حصول نتیجه مؤثر در این مطالعات افزود : دو نهاد می باید پیرامون امکان شناسایی طرح های با توجیه اقتصادی و پیشنهاد آنها به سرمایه گذاران، بررسی و مطالع کنند.
آقای فرج زاده عضو دیگر هیئت مدیره انجمن نیز با تأیید اهمیت دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، خواستار آن شد که کانون به نحوی در حل این مشکل کمک کند.
درنخستین نشست کانون وانجمن و به عنوان گام نخست همکاری، پس ازبحث مفصل اعضای دونهاد مقررشد پس از تکمیل مراحل تهیه عناوین دوره های آموزشی موردنیاز در کارگروه تخصصی که درحال حاضر در کانون دنبال می شود، همچنین تعیین محتوای دروس و نظرخواهی از اعضاء توسط کانون، مرحله اجرایی برگزاری دوره ها برون سپاری شود. همچنین مقرر شد، موضوع صدور مجوز فعالیت در حرفه مشاوره سرمایه گذاری با پشتیبانی کانون در انجمن توسط انجمن پیگیری شود. دراین زمینه دبیرکل کانون ضمن تأیید ضرورت صدور مجوز فعالیت برای شرکت های مشاور سرمایه گذاری گفت: راهبری این کار می تواند با انجمن باشد و کانون هم، وزن عددی خودرا پشتوانه انجمن در مراجع ذی ربط قراردهد.
دراین جلسه همچنین مقرر شد دبیرخانه های دو نهاد موضوعات مورد بحث را جمعبندی و نحوه ادامه همکاری را به شورای عالی کانون و هیأت مدیره گزارش کنند.