شرايط نامزدي براي عضويت در شوراي عالي ( ويژه اشخاص حقيقي)

تاریخ انتشار : 1397/03/05

1-            تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-            دارا بودن سمت مدير عاملي و يا عضويت در هيأت مديره شرکت متبوع

3-            حد اقل سن 35 و حداکثر 75 سال

4-            داشتن تحصيلات دانشگاهي و تجربه کافي در زمينه فعاليت هاي حرفه اي مرتبط مورد تأييد کانون و سابقه حد اقل 7 سال فعاليت در زمينه هاي                     مرتبط با فعاليت هاي مشاوره سرمايه گذاري    

5-            باورمندي به نقش کانون در توسعه ملي و علاقه مندي شخصي به فعاليت در جهت رشد و ارتقاء جايگاه نهاد

6-            برخورداري از فرصت کافي براي حضور در جلسات شوراي عالي، جلسات فوق العاده  و پيگيري امور کانون در درون و بيرون نهاد

7-            بهره مندي از توانايي هاي مديريتي و ايده هاي راه برنده کانون در مسير اهداف تعيين شده

8-            برخورداري از حسن شهرت حرفه اي، نداشتن سابقه کيفري  و روحيه فعاليت جمعي