حضور کارشناسان فعال در تهیه طرحها در جلسات بانکی، ضروری است

تاریخ انتشار : 1392/10/30

مشروح خبر

همچنین بانک صنعت و معدن با عنایت به بند 4 صورتجلسه کمیته ارزشیابی مشاوران در خصوص معرفی کارشناسان فعال شرکت های مشاور به بانک، از کانون درخواست کرده شرکت های مشاور، به همراه گواهی صلاحیت انجام کار، فهرست کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی خود را برای هر طرح به بانک معرفی و همان کارشناسان در جلسات بانک جهت ارائه توضیحات شرکت کنند. با توجه به مطالب مذکور در بالا و اینکه گهگاه کیفیت ضعیف گزارش های تهیه شده موجب بروز مشکلاتی شده است، جداً به مشاوران عضو کانون توصیه می شود ضمن رعایت دقیق سرفصل های مورد نظر هر بانک، حفظ کیفیت گزارش و معرفی کارشناسان فعال در هر طرح به بانک، همان کارشناسان را جهت پیگیری امر معرفی و اعزام نمایند.