دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون( 19 خرداد ماه جاري )

تاریخ انتشار : 1397/03/08

پيرو برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون ( مورخ 97/2/19 ) و تصميم مجمع در جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به منظور انجام انتخابات شوراي عالي حداکثر تا يکماه، بدين وسيله از کليه اعضاي محترم داراي حق رأي براي حضور در اين مجمع که به تاريخ 19 خردادماه تشکيل مي شود، دعوت به عمل مي آيد.

دستورکار مجمع عبارت است از:

  1. ارائه گزارش اقدامات و عملکرد هيأت 5 نفره منصوب مجمع.
  2.  برگزاري انتخابات اعضاي شوراي عالي دوره پنجم.
  3. ساير مواردي که در حوزه تصميم گيري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.

يادآوري: طبق تبصره هاي 1 و 2 ماده 9  اساسنامه، نمايندگان اعضاي کانون براي حضور در مجمع عمومي، بايد کتبي معرفي و از بين اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل شرکت عضو باشند.

 همچنين برابر اساسنامه هريک از اعضاء مي توانند وکالت حداکثر دو عضو ديگر را با ارائه وکالتنامه عهده دار شوند.

 

                                                                                   کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي                                             

................................................................................................................................. 

زمان : شنبه 19 /3  /1397 ، رأس ساعت 15

مکان : سالن امين الضرب واقع در خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان ميرزاحسني، پلاک 18 طبقه اول