اعلام اسامي نامزدان عضويت در شوراي عالي دوره پنجم

تاریخ انتشار : 1397/03/09

هيأت پنج نفري منصوب مجمع، پس از بررسي شرايط نامزدان حقوقي و حقيقي عضويت در شوراي عالي دوره پنجم و تطبيق وضعيت داوطلبان با شاخص هاي مصوب کانون، فهرست اسامي نامزدان انتخابات شوراي عالي را ( اسناد مرتبط ) اعلام کرد.