مسئوليت هاي اعضاي شوراي عالي مشخص شد

تاریخ انتشار : 1397/03/28

نخستين جلسه شوراي عالي جديد کانون با حضور روساي شوراي عالي قبلي و همچنين اعضاي علي البدل شوراي عالي در تاريخ دوشنبه 28 خرداد 1397 در دفتر کانون برگزار شد و در ادامه با اعلام رسميت جلسه و راي گيري 

1-آقاي دکتر حميدرضا حقيقت پژوه به عنوان رئيس شوراي عالي

2- آقاي دکتر عليرضا شيرمحمدي به عنوان نايب رئيس اول

3-آقاي دکتر احمد حاتمي يزد به عنوان نايب رئيس دوم

4-آقاي کوروش نيکخو به عنوان خزانه دار 

5- خانم مهندس راضيه دانش خضري به عنوان دبير شوراي عالي

6- خانم مهندس فهيمه داوري عضو شورا

7- آقاي اسماعيل صابري عضو شورا 

انتخاب شدند.