نشست مشترک اعضاي شوراي عالي با کارشناسان کانون

تاریخ انتشار : 1397/04/03

در پايان جلسه روز يکشنبه 3 تيرماه شوراي عالي کانون، کارشناسان بخش هاي مختلف به اعضاي شوراي عالي معرفي شدند.

در اين نشست ضمن توضيح وظايف هربخش و فرآيندهاي امور اعضاء توسط کارشناسان مربوط، رييس شوراي عالي ضمن تشکر از زحمات کارکنان کانون در برگزاري شايسته مجمع عمومي، به حجم قابل توجه موضوعاتي که مي بايد در پيشبرد امور کانون به آنها پرداخته شود ابراز اميدواري کرد که بخش اجرايي مانند گذشته با همه توان و باور جدي نسبت به وظايفي که ستاد کانون اجرايي درقبال اعضاء برعهده دارد، همکاري و همفکري داشته باشند.

همچنين نايب رييس اول شوراي عالي با تأکيد بر لزوم شفاف سازي خدماتي که براي اعضاء ارائه مي شود خواستار ايجاد فرآيندي نظام مند در گردش اطلاعات بين سازماني شد و يادآور گرديد که به منظور جلب مشارکت اعضاء که از ضرورت هاي اجتناب ناپذير در فعاليت اين نهاد است، تقويت ارتباطات شفاف را لازم دانست و با تکيه بر جايگاه امروز روابط عمومي در شناساندن سازمان ها و نهادها و تبيين سياست ها و روش هاي مصوب بالاترين رکن هر نهاد ، پيشنهاد کرد از رسانه هاي متداول روز در اطلاع رساني، برند سازي و ارتقاي فرهنگ حرفه اي فرهنگ حرفه اي استفاده شود.

اعضاي ديگر شوراي عالي نيز هرکدام با اشاره به برخي ديگر از نيازها در جهت رشد و بالندگي کانون و بيش از همه جلب اعتماد اعضاء نسبت به سلامت تصميم سازي در کانون و دقت در انتخاب امور مرتبط با منافع جمعي اعضاي نهاد، پيشنهادها و توصيه هايي به کارشناسان ارائه دادند.

در پايان دبيرکل آمادگي دبيرخانه و کارشناسان کانون را با همه توان براي محقق کردن مصوبات شوراي عالي اعلام داشت.