مجمع عمومی عملکرد سال 92 کانون و برنامه سال 1393 را تصویب کرد

تاریخ انتشار : 1393/02/16

مشروح خبر


پس از انتخاب آقایان ابراهیم جلیلیان و سید علیرضا هندی به عنوان نظار و خانم رکسانا اصلانی به عنوان منشی، مجمع وارد دستور شد و در آغاز خانم هما – سادات گوشه رییس شورای عالی کانون گزارشی از عملکرد کانون در سال 92 و دستاوردهای این دوره از فعالیت شورای عالی و برنامه های سال 93 کانون را به اطلاع حاضران رسانید و سپس خزانه دار شورا گزارش مالی سال منتهی به 30 آذر 1392 و سرفصل های بودجه پیشنهادی سال 93 را تشریح کرد.
اعضای حاضر در نشست پس از استماع گزارش بازرس قانونی ، ترازنامه و صورت های مالی دوره منتهی به 30/9/1392 را با اکثريت آرا تصويب کردند.
همزمان برنامه های سال 93 و بودجه پيشنهادی برای اجرای برنامه ها با اکثريت آرا تصويب شد .
مجمع عمومی عادی همچنین مؤسسه حسابرسی فریوران هدف را با کسب 38 رأی از مجموع 44 رأی به عنوان بازرس قانونی کانون و مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل رابا کسب 11 رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب کرد.
در جریان برگزاری مجمع آقای خوشنویس انصاری مدیر عامل گروه سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان ، مطالبه حق الزحمه بالاتر از میزان مصوب از سوی برخی از اعضاء را بزرگترین تهدید موجودیت کانون دانست و پیشنهاد کرد به منظور تقویت نقش نظارتی کانون، بودجه نظارتی کافی در همین راستا تصویب شود . وی همچنین از مشاوران عضو دعوت کرد سهم کانون از قراردادهای خود را بموقع بپردازند.
در ادامه، موضوع مدیریت هزینه مورد اشاره قرار گرفت و ضمن دفاع حاضران از عملکرد مالی کانون، مقرر شد تا آنجا که مقدور باشد در جهت کاهش هزینه های کانون نیز تمهیداتی فراهم شود.
آنگاه آقای دکتر سجادی عضو و خزانه دار شورای عالی در پاسخ به پیشنهاد اقدام به خریداری ساختمان جهت استقرار کانون اظهار داشت : در صورت افزایش درآمد های کانون این اقدام با انجام مطالعات و ملاحظات جامع عملی خواهد بود.
مجمع همچنین به تثبیت حق الزحمه حضور اعضای شورای عالی و تفویض اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به شورای عالی، رأی داد.
این نشست در ساعت 18 به کار خود پایان داد.