کانون به اعضای خود خدمات مشاوره حقوقی می دهد

تاریخ انتشار : 1393/02/22

مشروح خبر


اعضای علاقه مند به استفاده از خدمات مشاوره حقوقی می توانند با در خواست کتبی و هماهنگی قبلی با دبیرخانه کانون، مستقیم از راهنمایی های حقوقی مشاور مستقر در کانون بهره مند شوند.
مشاور حقوقی یاد شده روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 10 تا 12 ای خدمات را ارائه خواهد کرد و دبیرخانه کانون هماهنگی مراجعان در سایر روزهای هفته را برای ارتباط با مشاور بر عهده خواهد داشت.
شایسته یاد آوری است که ارائه خدمات گفته شده ، خارج از وظایف کانون بوده و این اقدام صرفاً با هدف تسهیل دسترسی اعضاء به مشاور حقوقی صورت می پذیرد.