اقتصاد مقاومتي در کشورهاي پيشرفته با تأکيد بر توليد ملي

تاریخ انتشار : 1397/04/11

مؤلف : حانيه سادات مؤمني

با مقدمه : دکتر حجت الله عبدالملکي

ناشر : انتشارات بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق ( ع )

قيمت : 15000 تومان

اين کتاب در يازده فصل و يک کتابنامه شامل کليات و بررسي اقتصاد مقاومتي در کشورهاي ايالات متحده آمريکا، ژاپن، فرانسه، کره جنوبي، آلمان، چين، انگلستان، استراليا، روسيه و هندوستان تهيه و در 248 صفحه تدوين شده است.

دکتر حجت الله عبدالملکي در مقدمه اين کتاب نوشته است :

طبق تعريف، اقتصاد مقاومتي يک نظريه جهاني است. اقتصادي مقاومتي

دانسته مي شود که با وجود همۀ موانع، مشکلات، تهديدات و دشمني ها به

اهدافش برسد. بدين ترتيب با وجود تنوع در اهداف اقتصادي، همۀ ملت هاي

مستقل و همۀ مديران مدبر آنها به دنبال مقاومسازي اقتصاد خود در مقابل موانع

و مشکلات سخت مانند جنگ، کمبود منابع، بالياي طبيعي و ...( و موانع و

مشکلات نرم ) تحريم، بحران هاي اقتصادي جهاني و ... خواهند بود. از اين

مقدمۀ دو محور نتيجه مي شود: محور اول آنکه در جمهوري اسلامي ايران نيز الزم

است ساختار و سازوکارهاي اقتصادي به نحوي اصلاح و تنظيم گردد که با وجود

همۀ مشکلات داخلي و خارجي از جمله شوک هاي نفتي، تحريم، بحران هاي

اقتصادي خارجي، بلاياي طبيعي و ... اهداف اقتصادي انقلاب اسلامي که

عبارتند از »رفاه عمومي«، »پيشرفت اقتصادي« و »استقالل اقتصادي« محقق

شود. اين امر مستلزم اصلاحاتي در سطوح سخت افزاري و نرم افزاري خواهد بود

که برخي از آنها عبارتند از اصلاح نظام بانکي، سازوکارهاي اجرايي، فرهنگ

اقتصادي، دانش و فنآوري، مبارزه با مفاسد اقتصادي، امنيت غذايي و ارتقاء

کيفيت توليد. بدين ترتيب ضمن افزايش کم وکيف توليد ملي، کشور در مقابل

تکانه هاي مختلف در سطوح محلي، ملي و بين المللي مصون خواهد شد.

مقدمۀ استاد

محور دوم ضرورت توجه به تجربيات کشورهاي ديگر در مقاومسازي اقتصاد

خود است. به طور کلي در انديشۀ اسلامي بهره برداري از تجربيات بشري امري

مطلوب دانسته مي شود. بررسي و دقت در تجربيات اقتصادي کشورهاي ديگر نيز

مي تواند درس ها و عبرت هايي را به همراه داشته باشد. منظور از درس ها، اقدامات

مثبتي است که ملت هاي ديگر براي تقويت اقتصاد خود انجام داده اند و البته

اشتباهاتي که موجب تضييع منابع و کاهش توانمندي هاي اقتصادي آنها شده

است نيز مي تواند آيينۀ عبرت قرار گيرد. اين نوع مطالعه مي تواند باعث تسريع در

حرکت و جلوگيري از تکرار رفتارهاي پر هزينه و کم منفعت گردد.

کتاب حاضر که با محوريت »بررسي تجربيات کشورهاي پيشرفته در اقتصاد

مقاومتي« تأليف شده است، از چند زاويه حائز اهميت است که اولين آن دقت

مؤلف در انتخاب کشورهاست. بررسي عملکرد کشورهايي که هم اکنون در

بالاترين رده هاي اقتصادي جهان قرار گرفته اند ( ژاپن، چين، آمريکا، انگليس،

آلمان، فرانسه، هند، کره جنوبي، استراليا و روسيه ) نشان مي دهد عنصر اصلي

پيشرفت اقتصادي کشورهاي پيشرفته جهان آن چيزي است که در ادبيات

انقلاب اسلامي »اقتصاد مقاومتي« ناميده مي شود. البته در اين زمينه لازم است

توجه گردد که همۀ ابعاد عملکرد اقتصادي اين کشورها در چارچوب ادبيات

اقتصاد مقاومتي قرار نميگيرد و اتفاقا آنچه خارج از انديشه مبنايي

مقاومتي در کشورهاي مذکور صورت گرفته، به نسبت شدت و ضعفش اثراتي

منفي در مسير پيشرفت اقتصادي آنها داشته است ( تبيين اين موضوع خود

ميتواند در قالب مطالعه ديگري صورت گيرد). نکتۀ ديگر، محور اصلي بررسي در

کشورهاي مورد مطالعه است. مؤلف محترم يکي از مهمترين حوزه هاي عملکرد

اقتصادي کشورهاي مورد نظر را مورد توجه قرار داده اند که عبارت است از »تقويت

توليد ملي«. اين محور به قدري اهميت دارد که در ادبيات نظري، به عنوان يکي از

دو رکن اقتصاد مقاومتي معرفي مي گردد. از اين جهت موضوع اين کتاب خواسته

يا ناخواسته با عنوان سال 1396« اقتصاد مقامتي؛ توليد- اشتغال« هماهنگ

است ( رکن دوم فرهنگ اقتصادي است که اين هم خود مي تواند در مطالعه

ديگري به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گيرد). نکتۀ سوم توجه به نقش هر دو

گروه اصلي در اقتصاد يعني »دولت« و »مردم« است. در ادبيات اقتصاد مقاومتي

اگرچه مسئوليت نهايي بر عهدۀ دولت است، لکن مردم نيز مي بايست با هدايت،

پشتياني و نظارت دولت و حا کميت به ايفاي نقش بپردازند.

در نهايت به عنوان عضو کوچکي از جامعه علمي اقتصاد مقاومتي کشور، ضمن

تشکر از سرکار خانم سيده حانيه مؤمني بابت خلق اين اثر ارزشمند و آرزوي

تداوم توفيق براي ايشان و کساني که در اين مسير هميار ايشان بوده اند و اميد به

ادامۀ مجدانه کار، مطالعه اين کتاب را به همۀ علاقه مندان به انقلاب اسلامي و

پيشرفت ايران اسلامي پيشنهاد مي کنم.

 

در بخشي از کتاب مي خوانيم:

هر اقتصادي با هر پايه ‌ي ايدئولوژيک و در هر چارچوب فکري، فلسفي، و اجتماعي، داراي اهدافي نيز مي باشد و البته در مسير تحقق آنها دشواري ها، تهديدها و موانعي نيز وجود دارد. طبيعي است که سردمداران هر جامعه‌اي تلاش مي کنند نظام اقتصادي خود را به نحوي سامان دهند که با وجود همه‌ي اين دشواري‌هاي محتمل، اهداف اقتصاديشان محقق شود و اين يعني ايجاد اقتصاد مقاومتي. بنابراين بررسي و دقت در تجربيات اقتصادي مثبت ديگر کشورها مي تواند درس‌ها و عبرت‌هايي براي ما به همراه داشته باشد.

کتاب اقتصاد مقاومتي در کشورهاي_پيشرفته ، به بررسي تجربيات کشورهاي ديگر در مقاوم‌سازي اقتصادشان خصوصا در موضوع توليد ملي مي ‌پردازد. در اين کتاب سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي 10 کشور پيشرفته جهان براي تقويت توليد ملي مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورهاي انتخاب شده عبارتند از انگليس، آلمان، فرانسه، روسيه، آمريکا، چين، ژاپن، کره‌جنوبي، استراليا و هند.