برنامه ارتقاء سطح تعامل کانون با نهادهای مرتبط

تاریخ انتشار : 1393/03/10

مشروح خبر


از آنجا که از سویی اهمیت و میزان اثرگذاری هرموضوع در عملکرد مشاوران و عمومیت و تناوب مسائل ، و از سوی دیگر ارائه راهکارهای عملی در مذاکرات دوجانبه می تواند رفع مشکلات موجود را قرین توفیق بیشتر کند، شورای عالی کانون از اعضای محترم درخواست می کند هر موضوع قابل طرح در این چارچوب را با دلایل، مستندات و راهکارهای مورد نظر به اطلاع کانون برسانند تا اقدام های لازم در جهت برنامه ریزی تبادل نظر با نهادهای مسئول صورت گیرد.