مذاکرات و مصوبات نشست 97/4/3

تاریخ انتشار : 1397/04/12

  • با توجه به تصميم مجمع عمومي در مورد واگذاري بررسي و تصويب صورتهاي مالي  96-95 به شوراي عالي جديد، مقرر شد صورتهاي مالي به همراه پيش نويس گزارش بازرس براي اعضاي شوراي قبلي ارسال و با اعلام فرصت 10 روزه از آنان خواسته شود دلايل استنکاف خود از امضاي صورتهاي مالي را اعلام نمايند.

موعد دريافت نظرات اعضاي شوراي قبلي تا 14 مرداد ماه مي باشد.

 

 

  • با بررسي اولويت ها و فوريت هاي امور اجرايي شورا، 4 کميسيون زير تشکيل شد.
  1. کميسيون برنامه ريزي، توسعه بازار و ظرفيت سازي / رييس کميسيون شيرمحمدي، عضو، داوري،  
  2. کميسيون مالي، روش هاي تأمين مالي و دفتر کانون  / رييس کميسيون نيکخو ، عضو صابري
  3. کميسيون تعامل و تثبيت و تقويت جايگاه کانون و تغييرات اساسنامه / رييس کميسيون داوري ، اعضاء حاتمي يزد، صابري، حقيقت پژوه، دانش خضري و نيکخو
  4. کميسيون بازنگري و تطبيق دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي داخلي کانون / رييس کميسيون دانش خضري، عضو نيکخو

 

  • مقرر شد در اولين جلسه هر سه ماه، آخرين وضعيت مالي کانون توسط مسئول مالي به شورا ارائه شود.

 

  • مقرر شد به منظور ارتباط مستقيم اعضا با شوراي عالي، ، امکان اين ارتباط از طريق سايت کانون فراهم شود.