مسوؤلان کانون در جمع اعضای گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار : 1393/04/24

مشروح خبر


در این نشست که پیش از ظهر یکشنبه 15 تیرماه در مرکز پژوهش های مجلس و در پاسخ به مکاتبه کانون با رییس آن مرکز برگزار شد آقایان دکتر سلیمانی رییس گروه، شهبازی، علوی منش و سبحانی ثابت، از اعضای گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش های مجلس و خانم هما سادات گوشه رییس شورای عالی ، علیرضا کریم زاده دبیر کل کانون و مهندس میرزاخانیان عضو سابق شورای عالی حضور داشتند.
در آغاز رییس شورای عالی کانون به معرفی همراهان حاضر در جلسه پرداخت و با تشکر از توجه رییس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و فرصت فراهم آمده برای معرفی کانون، خواستار برقراری ارتباط ارگانیک بین دو نهاد و در صورت امکان بررسی تدوین و امضای تفاهم نامه ای شد که بتواند ظرفیت های بالقوه تخصصی اعضای کانون را به فعل درآورد.
سپس رییس گروه بازارهای مالی، مرکز پژوهش های مجلس را معرفی و تأکیدکرد این مرکز در حوزه تقنینی و نظارتی فعال است. وی آنگاه به تشریح مأموریت های معاونت های چهارگانه علمی و معاونت اجرایی و پیشنهادی مرکز پرداخت. آقای دکتر سلیمانی با اشاره به نزدیک شدن زمان تدوین محتوای برنامه ششم توسعه، آشنایی با پتانسیل های کانون را فرصتی مغتنم در استفاده از توانمندی های این نهاد در برنامه ششم توسعه و این نشست را فتح بابی در این زمینه دانست.
آنگاه آقای مهندس میرزاخانیان ادوار سه گانه فعالیت کانون را با شاخصه های تشکیل کانون و تدوین مقررات و آیین نامه ها، معرفی کانون و حضور در سیستم اقتصادی کشور و سرانجام تأکید بر پتانسیل های این نهاد در مطالعات امکان سنجی طرح های توسعه تبیین و پیشنهاد کرد تمهیداتی فراهم شود تا این ظرفیت بلا استفاده نماند و در جهت خدمت به توسعه ملی از توانمندی های این گروه قابل توجه از متخصصان نیز استفاده شود.
در ادامه، دبیر کل کانون ضمن برشمردن خدماتی که توسط اعضای کانون قابل ارائه است به حضور بیش از 4500 کارشناس حاضر در مجموعه شرکت های مشاور عضو کانون اشاره کرد که چه ظرفیت کارشناسی درخور توجهی را می تواند در اختیار بگذارد.
آقای دکتر سلیمانی ضمن اشاره به نقش مشاوران عضو کانون در کنترل مطالبات معوق بانک ها با تأیید اثربخشی تفاهم نامه همکاری دوجانبه یادآور شد که هرچند فرآیند امضای تفاهم نامه از اسیر اداری طولانی می گذرد ولی مرکز پژوهش های مجلس آماده دریافت پیش نویس مورد نظر کانون می باشد.
در پایان مقرر شد در موارد مناسب و مقتضی نسخه ای از گزارش های مرکز جهت آگاهی کانون و به منظور ابراز نظر احتمالی این نهاد، پیش از انتشار عمومی در اختیار کانون قرار گیرد.