کانون خواستار آگاهی از سیاست ها و برنامه های بانک ها شد

تاریخ انتشار : 1393/05/01

مشروح خبر


در نامه ای به کلیه بانک هایی که در تهیه گزارش های امکان سنجی و نظارت طرح ها از خدمات اعضای کانون استفاده می کنند ضمن تأکید بر تلاش های کانون در مطالعه کافی در پذیرش عضویت مشاوران با صلاحیت، حفظ جامعیت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها در جهت انتظام هرچه بیشتر امور مشاوران ودقت در رتبه بندی اعضاء به منظور هدایت فعالیت ها در مسیر کیفی و استمرار در نظارت بر عملکرد اعضای خود، به عزم کانون بر ارتقاء سطح کیفی خدمات مشاوران به سیستم بانکی اشاره و یادآور شده است که این آگاهی ها تا چه اندازه می تواند در کاربردی کردن برنامه ها و فعالیت های این نهاد مؤثر واقع شود و رضایت نظام بانکی را که از دریافت کنندگان خدمات مشاوران عضو کانون است، فراهم سازد.