نگاهي به ريسک هاي پيش روي نظام بانکي

تاریخ انتشار : 1397/04/26

حولات گسترده عصر حاضر و عدم اطمينان ها، عمده فعاليت هاي افراد و سازمان ها را با ريسک ها و مخاطرات متعددي مواجه کرده و اين امر با توجه به ماهيت انتفاعي فعاليت مالي و اعتباري بانک ها، نمود بيشتري پيدا مي کند.

همچنين هر نوع تغييري اعم از نوآوري هاي بازارهاي مالي، بين المللي شدن جريان هاي مالي و پيشرفت فناوري، چهره بانکداري را بيش از پيش دگرگون ساخته و ضمن ارائه فرصت هاي جديد، ريسک هاي متنوع و نوظهوري را نيز بر بانک ها تحميل مي کند.

افزون بر اين، بروز برخي رويدادها همچون بحران مالي سال 2008، به وضوح نشان داد بسياري از بانک ها و موسسات مالي در مواجهه با اين ريسک ها و مخاطرات ناشي از آن ها از آمادگي کافي و مديريت کارآمد و اثربخش برخوردار نبوده اند، به نحوي که اين رويدادها نظام بانکداري را به بازنگريِ اهميت مقوله ريسک و اصول مديريت آن، به عنوان امري اجتناب ناپذير ملزم کرد.

با توجه به چشم انداز و آينده متصور براي نظام بانکي دنيا و نيز به دليل به کارگيري روزافزون فناوري هاي مالي نوين، رشد بانکداري ديجيتال، ناهماهنگي هاي نظارتي و قانوني و.. ، از ريسک عملياتي به عنوان پرچالش ترين شاخه ريسک نام برده مي شود که خود، ريسک هاي مختلفي نظير ريسک هاي مترتب بر حوزه IT، ريسک شهرت، ريسک تطبيق و... را در بر مي گيرد.

در نظام بانکي کشور ما، موضوع دارايي هاي سمّي از اهم مشکلات پيش رو است که سوددهي و نسبت کفايت سرمايه بانکها را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است.

علت پيدايش اين مساله نيز عدم توجه به مقوله ريسک اعتباري است؛ به اين معنا که مشتري اعتباري بانک، قادر به بازپرداخت تسهيلات يا تعهدات خود نبوده و گواه اين امر نيز، ميزان بالاي مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول در سيستم بانکي کشور است.

البته صرف نظر از ريسک اعتباري، عواملي همچون شتاب سريع تکنولوژي و ارتباطات در سطح دنيا و استقبال روز افزون مردم براي استفاده از خدمات مبتني بر بسترهاي الکترونيکي و حرکت بانک ها جهت بهره برداري حداکثري از پتانسيل هاي آن در فضاي رقابتي کنوني، ريسک ها و مخاطرات جدي را مي تواند براي بانک ها ايجاد کند. ضمن اينکه بانک ها با توجه به ماهيت فعاليت خود، دائماً با ريسک هاي ديگري همچون ريسک نقدينگي و ريسک بازار نيز مواجهند.

لازمه حرفه بانکداري، همواره پذيرش اصول مديريت ريسک با رويکردي آينده نگر است؛ لذا با عنايت به اينکه طي دهه آتي، بانک هاي پيشرو به بنگاه هاي بزرگي مرکب از بانک و شرکت هاي برتر در عرصه فناوري تبديل مي شوند، حرکت به اين سمت و شناسايي ريسک هاي اين حوزه، از اهم فعاليت هاي نظام بانکي خواهد بود.