اقتصاددانان و روزنامه نگاران اقتصادي

تاریخ انتشار : 1397/05/13

  کتاب «اقتصاددانان و روزنامه نگاران اقتصادي» به قلم « ريچارد پارکر» اختصاص دارد. اين کتاب از منظر يک اقتصاددان صاحب نام، به اين پرسش پاسخ مي دهد که چرا اقتصاددانان با روزنامه نگاران همواره بر استدلال ها و گزاره هاي اقتصادي، تقابل دارند، آنها نسبت به يکديگر چگونه فکر مي کنند و هر يک چه ايرادت فني نسبت به هم براي روايت واقعي رويدادهاي اقتصادي دارند.

کتاب «اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران اقتصادي» ابتدا اين سؤال را مطرح مي‌کند که ما چه چيزهايي درباره اقتصاد و اقتصاددانان از مطبوعات فرا مي‌گيريم؟

پارکر در مقدمه کتاب خود به يک تحقيق اشاره مي‌کند که براساس آن روزنامه‌نگاري اقتصادي زمينه‌اي براي ساده‌انگاري مفرط، احساس‌گرايي، تمرکز بر شخصيت‌سازي به جاي نگاه به موضوعات بوده است، يعني بر جزئي‌نگري مفرط به جاي کلان‌نگري، جداسازي رويدادها از روندها، رخدادهاي کوتاه‌مدت به جاي روندهاي بلندمدت و در نهايت بر اخبار بد به جاي خوب تمرکز کرده است».

ازاين رو پارکر دراين کتاب به بررسي اين امر مي‌پردازد که اقتصاددانان عموما به گزارش‌هاي خبري چگونه نگاه مي‌کنند و از طرف ديگر جامعه چگونه به اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران اقتصادي نگاه مي‌کند.

در واقع کتاب به بررسي ابعاد مدرن روزنامه‌نگاري اقتصادي و يافته‌هاي قبلي محققان درباره عملکرد روزنامه‌نگاري اقتصاديمي پردازد تا بتواند فضايبيشتر درباره گفتمان ميان اقتصاددانان، تجار، روزنامه‌نگاران و مردم  فراهم شود.