چين چگونه سرمايه‌داري شد؟

تاریخ انتشار : 1397/05/13

 

 فقط سي‌وپنج سال وقت لازم داشتند تا از کشوري کمونيستي و فقير و وابسته به کشاورزي بدل به بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي و توليدکننده جهان بشوند. دو نويسنده اين کتاب با روايتي به شدت جذاب رشد غول‌آسا و تبديل‌ شدن اين کشور به ابرقدرت سرمايه‌داري است. اواخر دهه 90 و با روي کار آمدن مادو تاريخ چين وارد مرحله جديدي شد. با مرگ مادو چين کمونيست به آخر خط رسيد و با روي کار آمدن ژيادوينگ چين چنان جهشي به سوي سرمايه‌داري داشت که در هيچ جاي ديگري از جهان نمونه‌اش وجود ندارد. نويسندگان اين کتاب راز موفقيت چين را رمزگشايي کرده‌اند و در نهايت همراه خواننده به اين تحليل رسيده‌اند که اصلي‌ترين عامل رشد اقتصادي چين سياستگذاري‌هاي دولتمردان و سياست نبوده، بلکه تکيه بر اهرم بازار چين را به اين سمت پرده است. نويسندگان اين کتاب نشان مي‌دهند آنچه در چين رخ داد سياستمداران اين کشور را هم متعجب کرد و اين موفقيت براي آنها هم غيرمنتظره بود. از آن طرف در اين رشد اقتصادي و سوق پيدا کردن به سوي بازارهاي جهاني و سرمايه‌داري هيچ گروهي به اندازه اعضاي حزب کمونيست دخيل نبودند.