تجارت جهاني و نظام پرداخت‌ها

تاریخ انتشار : 1397/05/13

اين کتاب را سه تن از استادان اقتصاد در دانشگاه‌هاي آمريکا به نام‌هاي ريچارد کيوز، جفري فرانکل و رونالد جونز تاليف کرده‌اند و دکتر ابوالقاسم هاشمي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي ترجمه‌اش کرده است. مترجم در مقدمه خود درباره اهميت کتاب نوشته است: دهمين ويرايش کتاب تجارت جهاني و نظام پرداخت‌ها زماني وارد بازار شد که دنيا با چالش‌هاي جديدي در صحنه اقتصاد بين‌الملل مواجه بود.

اقتصاد چين به سرعت شکوفا مي‌شد و رشد آن به برکت نيروي کار فراوانش، بر دوش انبوه صادرات مصنوعات ساده و کاربري بود که توليد اين کالاها را در اغلب نقاط ديگر دنيا به مخاطره مي‌انداخت. فرياد بنگاه‌هاي رقيب در آمريکاي جنوبي، اروپاي غربي و بسياري از کشورهاي در حال توسعه بلند بود و تجارت آزاد مي‌رفت که ملعون و مذموم افتد.

 گرچه ايالات متحده هم از اين موج بي‌نصيب نبود و ارقام کسري تجاري‌اش هر روز ابعاد بزرگ‌تري مي‌گرفت؛ ولي از اين موهبت هم برخوردار بود که پولش مقبوليت جهاني داشت و همه و شايد بيش از همه چيـن مايل به نگهداري اوراق قرضه‌اش بودند.

 در مقابل، کشورهاي اتحاديه اروپا در تلاش براي خوشه‌چيني از مواهب تجارت آزاد و کم شدن موانع تجاري بين خود بودند. جذب کشورهاي از بند رسته اروپاي شرقي و بازار‌گرا شدن اقتصادهاي اين کشورها هم، فرصتي ديگر براي تجارت بيشتر بين خانواده پرشمار کنوني را فراهم آورده بود. ظهور پديده‌هاي ديگري هم به پيچيدگي تجارت بين کشورها مي‌افزود. «برون‌سپاري» و «جزءجزء کردن» شبکه‌هاي توليد، پيام‌آور عصر در هم تنيده شدن اقتصادها و جهاني ‌شدن بود. فزون بر آن حرکت‌هاي عوامل توليد، به ويژه سرمايه در شکل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، به ويژه پس از تجربه چين و ببرهاي آسيا و بي‌رنگ شدن ملاحظات ايدئولوژيک در اين خصوص، چنان ابعادي پيدا کرده بود که مرزهاي جديدي را در اقتصاد بين‌المللي ‌گشود.

اين کتاب درسي در پي ساختن ساختاري ذهني براي تحليل، تفسير و آينده‌نگري چنين رويدادهايي است. افزودن مباحث جديد در ويرايش دهم دانشجو را با چالش‌هاي جديد تجارت آزاد آشنا مي‌کند ولي بناي اصلي کماکان بر پايه نظريه‌هاي شناخته‌شده در اين زمينه است.