قدرت و بازار

تاریخ انتشار : 1397/05/13

روتبارد از چهره‌هاي نامدار مکتب اتريشي اقتصاد بود که با ايجاد گونه‌اي از آنارشيسم بازار آزاد، که خود آن را آنارکو-کاپيتاليسم مي‌ناميد به گونه‌اي بنيادين بر جنبش ليبرتارين آمريکا و انديشه معاصر ليبرتارين و ليبراليسم کلاسيک تاثير گذاشت. راتبارد بيش از 20 کتاب نوشته است و از او به‌عنوان چهره‌اي مهم در جنبش ليبرتارين آمريکا ياد مي‌شود.

 

 راتبارد بر اساس مفهوم ترتيب آني مکتب اتريش، هواداري از اقتصاد آزاد در خلق پول، و محکوم کردن برنامه‌ريزي متمرکز، از حذف کنترل اجباري جامعه و اقتصاد توسط دولت مرکزي دفاع مي‌کرد. او نيروي انحصاري دولت را بزرگ‌ترين خطر براي آزادي و رفاه بلندمدت مردم مي‌دانست و حکومت را «سازمان دزديدن سيستماتيک آزادي» و مکان غيراخلاقي‌ترين، بي‌پرواترين و خودخواه‌ترين افراد در هر جامعه مي‌دانست.

 

 او در سراسر اين اثر توضيح مي‌دهد که برخلاف تصور حاميان نهاد دولت اين نهاد نيروي بي‌خطري نيست.