مذاکرات و مصوبات نشست 97/4/12

تاریخ انتشار : 1397/05/14

 

 

 

مهمترين دستورهاي اين جلسه عبارت بودند از :  

 • تعيين و تدوين  اولويت هاي برنامه و اقدامات شوراي عالي براي سال جاري و سه سال تصدي ( تعيين سند برنامه بلند مدت )(برنامه استراتژي)
 • بررسي صورتهاي مالي 96- 1395
 • تعيين اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات
 • ايجاد باکس ارتباط مستقيم اعضاء با شوراي عالي از طريق دبير شورا
 • تعيين اولويت تشکيل کميسيون ها و  کميته هاي تخصصي برحسب ضرورت تشکيل

 

سرخط مذاکرات و مصوبات جلسه

 •  به منظور تعييت تکليف صورتهاي مالي 96-95 مقررگرديد اعضاء شوراي قبلي در مدت زمان 10روز ، دلايل استنکاف خود از امضاي صورتهاي مالي را اعلام نموده وپس ازآن اعضاء شوراي جديد اقدام به بررسي و تصويب صورتهاي مالي 96- 95 نمايند.
 • مقرر گرديد در اولين جلسه هر سه ماه با ارائه ترازنامه  به مدت 15 دقيقه آخرين وضعيت مالي کانون توسط مسئول محترم مالي ارائه شود.

 

 

در راستاي تعامل با بانکها مقرر شد؛

 • براي ملاقات با مدير عامل بانک صنعت و معدن و مدير عامل بانک پارسيان درخواست جلسه شود.
 •  تهيه پيش نويس نامه هاي درخواست ملاقات  و ارسال به بانکهاي مربوطه
 • شرکت در همايش سالانه سياست هاي پولي و بانکي ؛ ارائه گزارشي از پيگيري هاي انجام شده واحد روابط عمومي
 • ايجاد باکس ارتباط مستقيم اعضاء با شوراي عالي از طريق دبير شورا

 

در زمينه وظايف کميسيون تعامل و تقويت و تثبيت جايگاه کانون مقرر شد:

*  آيين نامه پيشنهادي کانون به وزارت اقتصاد و دارائي – بانک مرکزي ؛ جهت تصويب در هيئت وزيران  با وقت ملاقات از وزير اقتصاد و دارائي پيگيري شود.

 

 

 

 

-