مذاکرات و مصوبان نشست 97/4/24

تاریخ انتشار : 1397/05/14

 

 

مذاکرات و مصوبان نشست

97/4/24

 

در اين نشست از روساي کميسيون ها درخواست شد آخرين گزارش از اقدامات صورت گرفته و مصوب شده شوراي قبل را تا تاريخ 28/5/97 ارائه دهند.

همچنين بررسي و بازنگري آئين نامه کميسيون هاي کانون – مصوب شوراي قبلي به تاريخ 08/04/95 مورد تأکيد قرار گرفت.

موارد زير نيز در اين جلسه مطرح شد:

  • بررسي تشکيل کميسيون تعامل و کارگروه رسانه ؛ اعضاء پيشنهادي جهت عضويت در کميسيون هاي مزبور
  • تعيين اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات، تعيين تکليف زمان رسيدگي و تحويل پرونده ها توسط هيأت قبل
  • پيگيري از آخرين وضعيت مطالبات کانون – وضعيت اعضاء بدهکار
  • ارائه گزارش بازخورد کنفرانس مطبوعاتي از روابط عمومي
  • ارائه گزارش از  فراخوان مشارکت اعضاء در کميسيون ها ( تعداد و شرکتهاي مشارکت کننده)

 

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه

• ارائه برنامه کاري و زمان بندي کميسيون ها و کارگروهها حداکثر تا تاريخ 28/5/97

  •  اصلاح آئين نامه کميسيون هاي کانون

 

برنامه جلسه آتي

-       تعيين برنامه جلسات شورا

-       پيگيري آيين نامه پيشنهادي کانون به وزارت اقتصاد و دارائي – بانک مرکزي ؛           جهت تصويب در هيئت وزيران 

-       بررسي و تصويب بودجه سال 97

-       دستورالعمل ها و روش هاي اجرائي کميسيون هاي تشکيل شده