کارگروه هاي تخصصي سال 1397 کانون اعلام شد

تاریخ انتشار : 1397/05/15

 

شوراي عالي در نشست 24 تيرماه ، کارگروههاي 15 گانه تخصصي کانون در سال 97 را مشخص کرد.

هر يک از اين کارگروهها  شامل حداقل 3 و حداکثر 9 عضو خواهد بود که از ميان داوطلبان عضو انتخاب مي شوند.

انتظار مي رود آن عده از کارشناسان شرکت هاي عضو که با توجه به ماهيت فعاليت هر کارگروه داراي تجربه ، ايده و شناخت در آن زمينه بوده و در عين حال علاقه مندي و فرصت کافي براي حضور در نشست ها و مشارکت در مباحث تخصصي مرتبط را داشته باشند با اعلام داوطلبي خود براي عضويت در کارگروه موردنظر، کانون را در پيشبرد امور مربوط کمک کنند.

کارگروههاي 15 گانه به شرح زير در زير مجموعه کميسيون هاي چهار گانه قرار مي گيرند :

 

کميسيون تعامل و تقويت و تثبيت جايگاه کانون

                                                                                                  کارگروه تعامل با بانکها                                                                    

                                                                                                  کارگروه تعامل با سازمانهاي دولتي و غير دولتي    

   

کميسيون برنامه ريزي و توسعه و ظرفيت سازي                          

                                                                                         کارگروه روابط عمومي                                                                    

                                                                                         کارگروه بين الملل                                                                         

                                                                                         کارگروه رسته هاي جديد                                                                

                                                                                         کارگروه استراتژي                                                                          

                                                                                         کارگروه آموزش   

 

کميسيون آيين نامه ها و مقررات                                                                       

                                                                                کارگروه آيين نامه و مقررات جذب اعضاء                                    

                                                                                کارگروه آيين نامه و مقررات جامع انضباطي و اخلاق حرفه اي        

                                                                                کارگروه آيين نامه و مقررات رتبه بندي                                           

                                                                                کارگروه ساير آيين نامه ها و مقررات                                            

                                                                                کارگروه استاندارد سازي شرح خدمات     

                                                                                کارگروه آيين نامه و مقررات حق الزحمه   

 

  کميسيون مالي، روش هاي تأمين مالي و دفتر کانون                                                                   

                                                                                                  کارگروه تأمين مالي کانون                                                             

                                                                                                  کارگروه ساختمان ( آفيس )