فراخوان همکاری در بازآفرینی شهری پایدار

تاریخ انتشار : 1393/09/04

مشروح خبر

و پیرو فراخوان های منتشره در روزنامه های ایران و دنیای اقتصاد، در نظر دارد با نگاه اهرمی به موضوع " طراحی فرآیند ها، ساختار و سازمان اجرایی و مالی " بازآفرینی شهری پایدار را به مشاوران و نهادهای تخصصی واگذار کند.
بدین وسیله اعضای علاقه مند کانون به همکاری در این زمینه، می توانند به سایت این شرکت به نشانی www.udro.org.ir مراجعه کنند.