مذاکرات و مصوبات نشست 97/5/21

تاریخ انتشار : 1397/06/03

  • انتخاب اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات به شرح :

- اعضاء اصلي هيأت بدوي (آقايان نيکخو و صابري و خانم دانش خضري)

  اعضاي علي البدل (خانم داوري، آقاي حاتمي)، دبير آقاي عبدلي

  • با نهايي شدن اعضاي کميسيون هاي چهارگانه، مقرر شد احکام مربوط جداگانه ابلاغ و از اعضاء  کارگروه ها با ارسال دعوت نامه جهت حضور دعوت به عمل آيد. کارگروه ها طبق آئين نامه برحسب ضرورت تشکيل و زمان مورد نياز آن توسط شورا قابل بررسي مي باشد.
  • موارد باقي مانده آئين نامه کميسيون هاي کانون بررسي و نهايي شد.
  • مصوبه کميسيون 2/04/97 برنامه ريزي و ظرفيت سازي بررسي شد.