هزينه هاي بازرسي از هر شرکت عضو شهرستاني برعهده همان شرکت ذي نفع است

تاریخ انتشار : 1397/06/19

( اطلاعيه شماره 12 ) 

به منظور تسريع در فرآيند انجام بازرسي هاي مربوط به رتبه بندي ، تمديد، ارتقاء و ارزيابي مجدد شرکت هاي عضو، شوراي عالي کانون در نشست يکشنبه 18 شهريورماه در چارچوب برنامه مديريت هزينه هاي اين نهاد، با توجه به افزايش قابل توجه قيمت بليط پروازها و عدم تکافوي پرداختي اعضاي شهرستاني کانون با هزينه هاي سفرهاي بازرسي، تصويب کرد از اين تاريخ هزينه هاي رفت و برگشت و اقامتي بازرسان به منظور انجام بازرسي از شرکت هاي عضو شهرستاني، بر عهده شرکت ذي نفع خواهد بود.

بديهي است بخش بازرسي کانون تلاش خواهد داشت تا با تجميع بازرسي هاي مربوط به اعضاي کانون در هر استان تا آنجا که ممکن است هزينه هاي مترتب را بين شرکت هاي ذي نفع تقسيم و نحوه دريافت هزينه ها را مديريت کند.