مذاکرات و مصوبات نشست 6/14/ 97

تاریخ انتشار : 1397/06/19

در اين نشست که با حضور آقايان و خانمها شيرمحمدي، حاتمي يزد، نيکخو، کريم زاده ، داوري و دانش خضري تشکيل شد در موارد زير تصميم گيري گرديد :

  • از سر گيري نشست هاي هم انديشي اعضاء
  • نهايي کردن موضوع رسته هاي جديد در جلسه آتي شوراي عالي بر اساس گزارش کميسيون برنامه ريزي، توسعه بازار و ظرفيت سازي شامل رسته هاي : شناسايي و معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري – ارزيابي طرحهاي امکان سنجي – عارضه يابي – تأمين مالي طرحها – اعتبار سنجي – مشاوره سرمايه گذاري خارجي
  • انعکاس نشست هاي اعضاي شوراي عالي با بانکها ، سازمانها و نهاد ها به منوظر آگاه سازي هرچه بيشتر اعضاي کانون
  • تهيه و انتشار بروشور معرفي ظرفيت هاي جديد کانون در حوزه اعتباري و سرمايه گذاري
  • تعهد هزينه هاي سفر و اقامتي بازرسان از شرکتهاي شهرستاني توسط شرکتهاي ذي نفع