دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مشاوران بازنگری شد

تاریخ انتشار : 1393/12/09

مشروح خبر


جزئیات تغییرات در نسخه به روز شده دستورالعمل در منوی آیین نامه ها در پایگاه اطلاع رسانی کانون در دسترس اعضای محترم است.
به منظور بهره برداری و اخذ نتایج مطلوب از این دستورالعمل توجه به نکات زیر ضروری است.
- کلیه اعضاء کانون موظف به رعایت حدود تعریف شده در این دستورالعمل به عنوان حق الزحمه در قراردادهای خود بوده و تخطی از آن تخلف محسوب میشود و مراتب مشمول رسیدگی در ارکانون کانون خواهد بود.
- مشاوران عضو کانون موظفند با رعایت کلیه مقررات و ضوابط کانون و توجه به فرمت کلی قراردادهای اعلام شده توسط کانون، قرارداد مناسب حقوقی با متقاضی استفاده از خدماتشان منعقد نموده و مراتب را به کانون اعلام نمایند. مسئولیت رعایت انطباق سهمیه و رتبه با خود مشاور بوده و لازم است مشاور تعاملات لازم را با کانون در این رابطه و بر اساس فرآیند پیش بینی شده داشته باشد.
- در کلیه قرارداد هایی که به منظور ارائه خدمات "مشاوره و تهیه گزارش امکانسنجی اقتصادی، فنی و مالی" و "نظارت بر مصرف منابع مالی برای طرح های مصوب بانکی" منعقد میشود. مشاوران عضوکانون به هیچ عنوان مجاز به تعهد تصویب یا پرداخت تسهیلات و منابع به دریافت کنندگان نیستند و فقط مجاز به ارائه گزارش های مورد نظر نظام بانکی میباشند.
- مشروط نمودن پرداخت تمام یا بخشی از حق الزحمه مشاوران به تصویب یا پرداخت تسهیلات و منابع مالی بانک ها تخلف محسوب شده و حسب مورد در ارکان کانون بررسی و رسیدگی خواهد شد.
- حق الزحمه های این دستورالعمل متناظر با خدمات مورد نیاز بانک ها و موسسات مالی در چارچوب فرمت های توافق شده با کانون تدوین شده اند. بدیهی است در صورتیکه به ارائه هر گونه خدمات جدید و یا در فرمت هایی که تفاوت کلی با فرمت های مورد نظر کانون دارند نیاز باشد. لازم است موضوعات مربوط به حق الزحمه از شورای عالی کانون استعلام شود.
- مشاوران کانون مادام که به عنوان مشاور عضو کانون ارائه خدمات مینمایند و عقد قرارداد آنها متکی به عضویت شان در کانون است موظف به رعایت حق الزحمه های مورد تائید شورای عالی کانون هستند.
- بانک ها و موسسات مالی می توانند برای استفاده از خدمات مشاوران در چارچوب نظارت کانون و در خصوص موضوعاتی خاص و یا شکل خاصی از خدمات ( من جمله ارائه خدمات ارزیابی طرح ها ) توافق نامه برای تعیین حق الزحمه هایی متفاوت از دستورالعمل حاضر تنظیم نمایند.
- چنانچه سطوحی از خدمات و حق الزحمه متناظر با آنها در دستورالعمل حاضر یا سایر آئین نامه های کانون پیش بینی نشده و مشاوران با اتکاء به عضویت خود درکانون به ارائه آن خدمات اقدام نمایند،موظفند قبل از انعقاد قرارداد مجوز لازم را از کانون اخذ نمایند.
خدمات مشاوران عضو کانون و حق الزحمه متناظر با آن در این دستورالعمل در محدوده ارائه گزارش های مورد نظر نظام بانکی و طبق فرمت های مورد نظر کانون است. چنانچه در تدوین گزارش ها به وجود اطلاعات و محاسبات ورودی از جمله گزارش حسابرسی و یا مطالعات و محاسبات فنی و مواردی از این دست نیاز باشد، خارج از حق الزحمه مورد نظر این دستور العمل بوده و بر اساس توافق طرفین قابل اعمال خواهد بود.