مجمع عمومی عادی سالانه کانون، به نوبت دوم انجامید

تاریخ انتشار : 1393/12/16

مشروح خبر


با وجود انتشار دعوت نامه در پایگاه اطلاع رسانی کانون ( 28 بهمن ماه )، درج آگهی دعوت در روزنامه دنیای اقتصاد ( به تاریخ 29 بهمن ماه )، ارسال نمابر برای کلیه اعضاء و پیام کوتاه در 5 نوبت، نماینده حدود 90 شرکت عضو در مجمع حضور پیدا کردند که به دلیل عدم احراز حد نصاب مورد نظر اساسنامه، مجمع نتوانست وارد دستور جلسه شود.
بر اساس ماده 16 اساسنامه کانون، " برای رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی، حضور دست کم بیش از نصف اعضای دارای حق رأی ضروری است و اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم با فاصله زمانی حداکثر دو هفته دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از اعضای دارای حق رأی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد".
ضمن سپاسگزاری از اعضای محترمی که در نوبت اول مجمع حضور پیدا کردند به اطلاع می رساند آگهی دعوت نوبت دوم متعاقباً از طریق درج در روزنامه دنیای اقتصاد و انتشار در پایگاه اطلاع رسانی کانون، به آگاهی اعضای محترم خواهد رسید.