درباره مجامع عمومی

تاریخ انتشار : 1393/12/18

مشروح خبر


مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیری کانون است زیرا فرض بر این است که در این جایگاه با حضور همه اعضاء و امکان طرح همه دیدگاه ها، فرصت بهره مندی از خرد جمعی حاصل می آید. از این روست که کمترین تسامح در ایفای این مسؤولیت، شاید بزرگترین خدشه را به این جایگاه و جدی ترین لطمه را به منافع مشروع سایر اعضاء وارد می آورد.
و اما بعد....
وظیفه داریم از حضور گرم و صمیمی اعضای محترمی که از سراسر کشور در مجمع کانون گرد آمدند و در فرصتی که فراهم شده بود چه در جمع بزرگ همه اعضاء و چه با گفت و گوی صمیمانه در جمع محدود، به طرح مسائل مشاوران پرداختند، به خاطر قبول زحمت و تخصیص زمان، صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
به راستی که موجودیت و هویت کانون با موجودیت و هویت اعضای خود پیوندی نا گسستنی دارد. اگر امروز نمودار توجه و همراهی سیستم بانکی با این نهاد روندی افزایشی برخوردار است و اگر میزان ثبت قراردادها در سامانه ذی ربط، به مراتب امیدوارکننده تر از سال پیش است، همه و همه به همت توجه شما اعضای گرامی به جایگاه کانون و علاقه مندی و دلسوزی شما برای صیانت از حرفه در فرداهای پیش رو توسط این نهاد است.
شوربختانه مجمع عمومی عادی اخیر کانون، با اندک کاستی نسبت به حد نصاب تعیین شده، نتوانست رسمیت پیدا کند و وارد دستورجلسه شود و طبعاً ناگزیریم برای برگزاری نوبت دوم آن، بازهم از اعضای محترم بخواهیم که وقت ارزشمند خود را به حضور در مجمع تخصیص دهند و باز متحمل هزینه هایی شویم که در صورت همراهی غایبان در مجمع نخست، می توانستیم از آن اجتناب کنیم.
انصاف آنکه تصدیق خواهید فرمود ظریف ترین تَرَک در اقتدار حاصل از جمع اعضاء، بسیار بیشتر از هزینه های تحمیلی گفته شده زیان بار و مخرب است و مباد، بنیادی را که در طول شش سال تلاش شما و ما ذره ذره شکل و قوام گرفته با دست کم انگاشتن نقش تک تک مان در مجامع، تضعیف کنیم.
حضور در مجامع و ارائه نظر، نقد و پیشنهاد، جزء ضرورت های هر سازمان پویایی است که می تواند منشأ حرکت های بزرگ گردد. آنچه که ما را حتی در ورای مأموریت های قانونی، به بهره مندی از مجامع امیدوار می کند دست یابی به اجماع نظری سازنده در باره برنامه ها و رویکردهای بنیادی در کانون است.