مذاکرات و مصوبات جلسه 97/6/18

تاریخ انتشار : 1397/07/10

مهمترين مصوبه اين نشست کاهش مدت زمان بررسي سوابق قراردادهاي ثبت شده شرکت هاي عضو در ارزيابي مجدد، جهت تخصيص امتياز در رتبه بندي، از 7 سال به 5 سال بود که مقرر شد در اجراي آن تغييرات در شاخص هاي رتبه بندي و درخواست اخذ اطلاعات قراردادهاي اعضاء عملياتي شود.

  • مقرر شد کليه پيش پرداخت هاي سال هاي گذشته که براي رتبه بندي پرداخت شده بود در مورد شرکت هايي که در مدت قانوني هيچ اقدامي انجام نداده اند، با تأييد خزانه دار به حساب درآمد کانون منظور شود.
  • در اين جلسه همچنين مقرر شد برگزاري نشست هاي هم انديشي اعضاء دوباره از سر گرفته شود.
  • موضوع رسته هاي جديد شامل: شناسايي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري ، ارزيابي طرح هاي امکان سنجي ، خدمات عارضه يابي، مشاوره تأمين مالي و مشاوره سرمايه گذاري خارجي در نشست آتي شورا مورد بحث قرار گيرد.
  • همچنين تصميم گرفته شد کليه سوابق مطالعاتي رسته خدمات بانکي در اختيار کميسيون مربوط قرار گيرد و نظرهاي بانک مرکزي در خصوص رسته اعتبار سنجي نيز در کميسيون طرح شود.
  • در جهت فرهنگ سازي و بازمعرفي کانون به نهادهاي ذي ربط توصيه شد کميسيون برنامه ريزي و توسعه بازار نسبت به طراحي و چاپ يک بروشور جديد آشنايي با کانون اقدام نمايد.
  • مقرر شد موضوع مشارکت کانون در زمينه طرح هاي نيمه تمام دولتي پيگيري و براي حضور فعالي اعضاي کانون در مناطق آزاد تجاري و شستا ارتباط تنگاتنگ با نهادهاي مذکور ايجاد گردد.
  • تصميم گرفته شد موضوع دستورالعمل هزينه اياب و ذهاب و اقامت بازرسان با توجه به افزايش مبالغ آن مجددا بررسي شود.