مذاکرات و مصوبات جلسه 97/7/3

تاریخ انتشار : 1397/07/10


در اين نشست مقرر شد کميسيون هاي چهارگانه تا نيمه مهرماه نسبت به تدوين و زمانبندي برنامه هاي خود و تشکيل کارگروه هاي پيش بيني شده اقدام کنند.

  • همچنين پيشنهاد شد کميسيون برنامه ريزي، توسعه بازار و ظرفيت سازي، طرحي را با انتخاب مؤلفه هاي قابل محاسبه و بررسي به منظور انتخاب سالانه شرکت نمونه از ميان اعضاء، تهيه و به شورا پيشنهاد کند.
  • در اين نشست به برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه کانون در تاريخ 24 بهمن ماه ( روز تأسيس کانون ) تأکيد شد.
  • مقرر شد مصوبه شورا در ارتباط با هزينه اياب و ذهاب و اقامت بازرسان توسط شرکت متقاضي رتبه بندي مجدد،  اعم از شرکت هاي مستقر در تهران و شهرستان ها اجرا شود.