گام دوم در تقويت همکاري هاي کانون و مناطق آزاد تجاري

تاریخ انتشار : 1397/07/17

دومين نشست مشترک مديران و مسئولان کانون با مناطق آزاد تجاري ، پيش از ظهر سه شنبه 17 تيرماه در دفتر کار محمد معزالدين معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، برگزار شد.

در اين نشست که راضيه دانش خضري و عليرضا شيرمحمدي اعضاي شوراي عالي و عليرضا کريم زاده دبيرکل کانون حضور داشتند کليات ساختار همکاريهاي دو نهاد به بحث گذاشته شد.

همچنين پيشنهاد نمايندگان کانون، مبني بر ايجاد يک IPA  براي مناطق آزاد توسط کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي که پيشتر ظرفيت هاي تخصصي و عملکردي آن از سوي سازمان جهاني WAIPA پذيرفته شده مورد اقبال طرف مناطق آزاد قرار گرفت و پيشنهاد شد ايفاي نقش تسهيلگري (Facilitation  ) و تأمين اطلاعات داخلي برعهده مناطق آزاد تجاري و ترويج (promotion ) و ( advocacy ) و تهيه اطلاعات خارجي بر عهده کانون باشد.

دو طرف به تشکيل جلسات کارشناسي با هدف تدوين نحوه همکاري هاي متقابل تأکيد کردند و خواستار تسريع در امضاي تفاهمنامه همکاري و سازماندهي آموزشهاي مرتبط با سرمايه گذاري خارجي با مدل وايپا شدند.