نشست 10 مهر 97

تاریخ انتشار : 1397/07/23

در آغاز مدير روابط عمومي اقدام هاي انجام شده در خصوص اطلاع رساني سمينار " فرصت هاي سرمايه گذاري " را برشمرد و طي ارائه گزارشي روش هاي موازي اطلاع رساني، برآورد هزينه هاي طراحي و چاپ پوستر و برنامه پيش بيني شده جهت پذيرايي ميان وعده در جريان برگزاري سمينار را تشريح کرد

سپس در رابطه با بررسي فهرست همايش ها و نمايشگاههاي سالنه ، به ويژه دو کنفرانس کسب و کار ( ملي و بين المللي ) که روابط عمومي هماهنگي هاي لازم را جهت بهره مندي از فضاي آنها انجام داده بود مقرر شد حضور کانون به دو کنفرانس سالانه همايش بانکداري اسلامي و نمايشگاه بورس ، بانک و بيمه منحصر شود.

توصيه شد امکان برگزاري پنل آموزشي و آشنايي با کانون در نمايشگاه بورس ، بانک و بيمه با برگزار کنندگان مطرح و پيگيري شود.

همچنين استفاده از فضاي ديجيتالي براي اطلاع رساني هاي مناسب اين فضا مورد تأکيد قرار گرفت.

رييس کميسيون متعهد شد فهرست اتحاديه ها و نهادهاي مرتبط و مورد نظر را در اختيار روابط عمومي قرار دهد و ليست شخصيت هاي اقتصادي به عنوان ميهمانان افتخاري تهيه گردد.

همچنين مقرر شد پکج اطلاعاتي درباره موضوع آموزش توسط مدرس دوره تهيه شود.

 

در رابطه  با رسته هاي پيشنهادي کميسيون برنامه ريزي و توسعه و ظرفيت سازي و روش هاي اجرايي بشرح صورتجلسه مورخ 10/07/97 با آقاي مهندس عبدلي بحث و تبادل نظر شد و مقرر گرديد برنامه استاندارد سازي و تدوين آئين نامه و شاخص هاي اجرايي در جلسات بعدي ارائه گردد.

مقرر شد تعريف رسته مطالعه بازار توسط دکتر شيرمحمدي، رسته انتقال تکنولوژي توسط دکتر حقيقت پژوه و رسته خدمات کسب و کار  توسط خانم داوري، تا هفته آتي جلسه کميسيون برنامه ريزي، ارائه شود.

فرآيند اجرايي رسته ها و زمانبندي بشرح زير مي باشد.

-        تصويب در شورا در بخش کليات در جلسه  بعدي شوراي عالي مطرح  گردد ( 17/07/97)

-        تهيه شاخص هاي ارزيابي و رتبه بندي رسته ها تا جلسه 30/07/97  انجام گردد.

-        شرح خدمات رسته بعلاوه قالب ها  و قراردادها،  تعيين تعرفه گردد.

مقرر شد مهندس عبدلي نسبت به تعيين حدود هزينه هاي کارشناسي در سطوح مختلف از شرح سازمان برنامه  در سال جاري گزارشي تعيين نماييد.

تصميم گرفته شد موضوع ترتيب جلسه مشترک با اعضاي هيأت مديره انجمن مشاوران سرمايه گذاري و نظارت  طرح ها پيگيري شود.

در اين جلسه پيشنهاد تصويب رسته هاي جديد توسط کميسيون به شوراي عالي به شرح زير اعلام شد:

1-      رسته فرصت هاي سرمايه گذاري (داخلي و خارجي)

2-      رسته ارزيابي طرح ها

3-      رسته مطالعه بازار(داخلي و خارجي)

4-      رسته تأمي منابع مالي (داخلي و خارجي)

5-      رسته خدمات عارضه يابي

6-      رسته انتقال تکنولوژي

7-      رسته خدمات کسب و کار

در خصوص  پيشنهاد همکاري با سازمان مناطق آزاد مصوب شد کميسيون برنامه ريزي، توسعه و ظرفيت سازي نسبت به برگزاري جلسات کارشناسي با مسئولان ذي ربط آن سازمان اقدام و نتيجه در جلسه آتي شورا جهت تصميم گيري ارائه گردد.