گام اول در همکاري کانون و ميراث فرهنگي و گردشگري کشور

تاریخ انتشار : 1397/07/29

اولين نشست مشترک مديران و مسئولان کانون با معاونت سرمايه گذاري و برنامه ريزي سازمان ميراث فرهنگي ظهر شنبه 28 مهر ماه در دفتر کار آقاي حسين اربابي معاون سرمايه گذاري و برنامه‌ريزي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري برگزار شد. در اين نشست که آقاي عليرضا کريم زاده، دبيرکل کانون نيز حضور داشت کليات ساختار و نحوه همکاري اين دو نهاد مورد بحث قرار گرفت. در ابتداي نشست کريم زاده به تشريح عملکرد و فرآيند اجرايي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي پرداخت. در ادامه حسين اربابي با اشاره به مجموعه وظايف معاونت سرمايه گذاري مشتمل بر ارائه موافقت اوليه اصولي، مجوز ايجاد اماکن گردشگري و اعطاي تسهيلات گردشگري، با اظهار تمايل به واگذاري فعاليت مطالعات،نظارت براجرا وسايرخدمات قابل واگذاري پروژه هاي سرمايه گذاري به کانون افزود: کانون مي تواند با بررسي دقيق عملکرد معاونت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري بخشي از بار مسئوليت اين معاونت را بکاهد. در ادامه آقاي کريم زاده با اشاره به انجام بيش از چهار هزار طرح توجيهي و بيش از 900 طرح نظارتي از سوي اعضاي کانون اظهار داشت که اين نهاد سابقه همکاري با سازمان ميراث فرهنگي را در کارنامه خود دارد و قادر به منطقي سازي طرح هاي مطالعاتي سازمان ميراث فرهنگي و اعتبارسنجي سرمايه گذاران در مدت زمان معقول است. اربابي با تاکيد برآنکه کار ميراث فرهنگي، اعتبارسنجي براي سرمايه گذار نيست و اين وظيفه در صلاحيت نهادي مانند کانون است، افزود: کانون  مي تواند در يک يا چند بخش مانند بررسي طرح هاي گردشگري و ميراث فرهنگي، شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري مناطق نمونه گردشگري، ايجاد و شناسايي تسهيلات و منابع و همچنين نظارت بر سرمايه گذاران همراه با اين معاونت باشد و در مدت زمان کوتاهي طرحي براي برون سپاري بخشي از کارهاي اين سازمان و راهي براي تامين هزينه ها، پيش بيني کند.