قدردانی رییس شورای عالی کانون از مشارکت فعال تعدادی از شرکت های عضو در دوره آموزشی " تحلیل اقتصادی طرح"

تاریخ انتشار : 1394/05/03

مشروح خبر


در بخشی از نامه خانم گوشه به شرکت کنندگان در این دوره آمده است :
حضور فعال عده ای از کارشناسان شرکت های عضو کانون در دوره آموزشی " تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح " که زیر نظرپرفسور جان آلفرد ویز استاد بازنشسته مرکز توسعه بین الملل دانشگاه بردفورد انگلستان و به همت بانک صنعت و معدن برگزار شد فرصت ارزشمندی برای آشنایی با رویکردی فراتر از مطالعه بازار و تجزیه و تحلیل مالی طرح ها بود که به یقین نگرش حاضران در این دوره را متحول خواهد ساخت.
شرکت کارشناسان عضو کانون در این دوره که به اعتبار نظر کلی آنان، از ارزش آموزشی بالایی برخوردار بود، این امید را در دل همکاران شکوفا می کند که با بهره مندی از آموخته های تازه، گزارش های امکان سنجی در موارد مقتضی از وجه تحلیل اقتصادی نیز برخوردار گردد و به این ترتیب سرمایه گذار را بیش از پیش با واقعیت ها و عوامل تأثیرگذار بر تبعات اجرای طرح ها آشنا شده و بستر تصمیم سازی واقع بینانه تری فراهم شود.
شایسته یادآوری است که سهمیه محدود ( و البته ارزشمند )کانون برای شرکت دادن کارشناسان عضو در این دوره آموزشی، سبب شد که فرصت حضور برای همه علاقه مندان عضو فراهم نشود که امید است با تکرار آن و فرصت های مشابه دیگر گام هایی جدی در تحول نگرش مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری در تهیه گزارش های امکان سنجی برداشته شود.