یک شرکت عضو کانون، کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی شد

تاریخ انتشار : 1394/05/21

مشروح خبر


بر اساس اعلام این شرکت عضو موضوع قرارداد " تجزیه و تحلیل طرح با رویکرد فنی و اقتصادی و بررسی متقاضی از منظر اهلیت و توانمندی های تخصصی، عمومی و اجرایی و همچنین راستی آزمایی مستندات و نظارت بر طرح های ارجاعی است.