برگزاری همایش " بررسی اثار کاربست خدمات مشاوران عضو کانون در اجرای طرح ها" کلید خورد

تاریخ انتشار : 1394/08/16

مشروح خبر

در نشست پیش از همایش که روز چهارشنبه 13 آبان ماه در سالن انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ( ساپکو ) در مشهد با حضور رییس شورای عالی و دبیرکل کانون و مدیران عامل شرکت های عضو مستقر در خراسان رضوی برگزارشد، اهداف اصلی همایش مورد نظر، تعیین و مخاطبان همایش با توجه به بازار کار مشاوران و زمینه های توسعه بالقوه این بازار، شناسایی و مشخص شدند.
حاضران ضمن تأکید بر ارائه نمونه های موفق از طرح های مطالعاتی مشاوران عضو در همایش و مقایسه وضعیت اقتصادی طرح هایی که بدون انجام مطالعات امکان سنجی و یا نظارت بر حسن اجرا و مصرف منابع در آنها به اجرا در آمده اند با طرح هایی که از خدمات مشاوران برخوردار بوده اند، بر کاربردی بودن و پرهیز از وجوه تشریفاتی در برگزاری همایش تأکید ورزیدند و از سازمان های مردم نهاد و سرمایه گذاران به عنوان مخاطبان اصلی همایش نام بردند.
در این نشست اعلام شد که یکی از اهداف اصلی همایش " بررسی اثار کاربست خدمات مشاوران در اجرای طرح ها و نقش کانون در توسعه ملی " ایجاد فضایی مثبت برای جلب اعتماد بخش خصوصی به توانمندی های مشاوران در کاهش مخاطرات سرمایه گذاری و نقش آنان در تولید ثروت است.
همچنین هدفمندی در ارائه مباحث، تبیین جایگاه بین المللی کانون به ویژه در مناطق آزاد تجاری و چگونگی تلاش در جهت فعال تر کردن بازار سرمایه از جمله مطالب مطرح شده در نشست بود.