بخش عضويت

تاریخ انتشار : 1397/08/13

  • پيگيري امور عضويت

•       کنترل وضعيت اعضاي موجود وپرداخت حق عضويت توسط آنان ، تهيه ليست اعضاي داراي حق راي و معتبر کانون.

•       گزارش وضعيت شرکت هاي غير فعال به منظور بازديد از شرکت و طرح در هيأت سازش و تهيه فرم ها و مکاتبات در ارتباط با تعليق، لغو و يا عضويت مجدد شرکت ها

•       بررسي درخواست هاي عضويت در سامانه کانون و اعلام نواقص و کسري مدارک به شرکت يا نماينده شرکت

•       تعامل و راهنمايي شرکت به منظور رفع نواقص از طريق مکاتبات، ايميل، تماس تلفني و يا برگزاري جلسه در صورت ضرورت

•       تهيه و تنظيم فرم ارزيابي شرکت متقاضي به منظور بررسي در کميته عضويت

•       اعلام نام کاربري و رمز عبور شرکت ها به نماينده مربوطه

•       کنترل و رسيدگي به حساب هاي پرداختي مربوط به حق عضويت شرکت ها و همچنين تبادل اطلاعات با شرکت هاي عضو و امورمالي کانون و انجام مکاتبه براي پرداخت در صورت نياز

•       اصلاح و اعمال تغييرات احتمالي در اطلاعات شرکت هاي عضو شامل آدرس، شماره تلفن، مديرعامل، نماينده و ........ در سايت کانون، جدول و ليست هاي مربوطه

•       بررسي وضعيت اقدامات و پيشرفت کار شرکت درخصوص تکميل اطلاعات و مستندات مورد نياز بخش عضويت و ارائه گزارش به دبيرکل

•       کليه امور مربوط به ثبت، اعم از ثبت صورتجلسه مجامع، اعضاء شوراي عالي، تغييرات آدرس و... در سامانه ثبت شرکتها