بخش نظارت ( بازرسي و راستي آزمايي )

تاریخ انتشار : 1397/08/13

هدف: با توجه به تاکيد در ماده 39 و40 اساسنامه کانون، به منظور حصول اطمينان از اين که عضو و اشخاص وابسته به آن، به درستي از قوانين، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهاي حرفه اي و انضباطي وضع شده پيروي ميکنند و همچنين براساس مقررات و قوانين نظارتي و به منظور ارتقاي کيفيت خدمات حرفه­اي به اعضاء، کانون ميتواند بر نحوه فعاليت اعضاء و اشخاص وابسته به آن­ها براساس قوانين و مقررات، اقدامات انضباطي وضع شده، اساسنامه کانون و ساير قوانين، نظارت داشته باشد و همچنين ميتواند در مورد فعاليت­ها، اموال، دارايي­ها، دفاتر حسابداري عضو، اطلاعات لازم را درخواست کند. لذا به همين منظور بخش بازرسي و نظارت کانون فعاليت خود را جهت انجام اين اهداف پي ميگيرد.

انواع بازرسي:  1- رتبه بندي 2-دوره­ اي و تمديد 3- ارزيابي مجدد و يا ارتقاء 4-بازنگري مجدد  5-موردي

  1. رتبه بندي : اين بازديد مربوط به متقاضان رتبه بندي است که بعد از تکميل و نهايي شدن پرونده به وسيله بخش رتبه بندي، پرونده به منظور راستي­آزمايي اطلاعات وارد شده توسط شرکت و کنترل اطلاعات تاييد شد توسط بخش رتبه بندي ارجاع داده ميشود.
  2. دوره اي و تمديد : با توجه به تاکيد اساسنامه به بررسي چگونگي فعاليت و نحوه رعايت قوانين مقررات اعضا، حداقل هرسال يک بار از اعضاء بازديد صورت ميپذيرد.
  3. ارزيابي مجدد و يا ارتقاء: اين بازديد مربوط به متقاضيان ارزيابي مجددو يا ارتقاء رتبه است که پرونده آنها بعد از تکميل و نهايي شدن پرونده از سوي بخش رتبه بندي ارجاع داده ميشود که علاوه بر راستي آزمايي اطلاعات، کنترلي بر افزايش و يا کاهش توانايي هاي شرکت نسبت به رتبه بندي قبلي صورت ميگيرد.
  4. بازنگري مجدد: اين نوع بازديد مربوط به پرونده شرکت هايي است که در سال قبل به صورت ارفاقي رتبه ج-3 دريافت کرده اند و کانون موظف به بررسي مجدد اطلاعات وارد شده توسط شرکت است که بازديد از اين دست شرکت­ها با تمرکز بيشتر بر ضعفهايي که در سال قبل به شرکت اطلاع داده شده و اصلاح گرديده است، صورت ميپذيرد.
  5. موردي:  برحسب مورد با درخواست بخش­هاي مختلف کانون و با دستور دبيرکل، بازرسي­ به صورت موردي با تاکيد بر موضوعي خاص انجام ميگيرد.

فرآيند فعاليت: بعد از ارجاع درخواست بازرسي (رتبه بندي، ارزيابي مجدد، تمديد و...) جهت انجام بازرسي نام شرکت در برنامه قرار ميگيرد و با بازرس يا بازرسين هماهنگي صورت گرفته و چند روز قبل از بازديد نامه­اي جهت معرفي و هماهنگي به عضو ارسال ميشود، بعد از تکميل بازرسي و ارائه گزارش توسط بازرس، بررسي توسط اين بخش صورت گرفته و گزارشي از بازديد انجام شده تهيه و براساس موارد موجود، در صورت عدم مغايرت در اطلاعات و رعايت مقررات پرونده جهت انجام مراحل بعدي ارجاع داده ميشود و در صورت وجود مغايرت و تخلف در ارائه اطلاعات و يا تغيير چشمگير شرايط عضو نسبت به بازديد گذشته و يا عدم همخواني رتبه اخذ شده با شرايط موجود گزارشي از وضع موجود تهيه شده و جهت تصميم­گيري به دبيرکل ارائه ميگردد.