بخش ثبت قراردادها

تاریخ انتشار : 1397/08/13

ثبت قراردادها

الف: ثبت قرارداد توسط شرکت عضو

  • ثبت قرارداد بدون درخواست کد رهگيري ( اينگونه قراردادها نيز جزو پروژه هاي شرکت محسوب و امتياز آن در رتبه بندي شرکت عضو لحاظ مي شود)
  • ثبت قرارداد با درخواست کد رهگيري ( اينگونه قراردادها از منظر نوع قرارداد يعني امکان سنجي و يا نظارت، همچنين مبلغ حق الزحمه مشاور ، حجم سرمايه گذاري طرح و ساير ضوابط و آيين نامه هاي کانون تطبيق و درصورت تأييد، کد رهگيري ارائه مي شود. شرکت متقاضي کد رهگيري را از طريق سامانه مربوط پرينت مي گيرد و به بانک ارائه مي دهد.)

ب : صدور مجوز موردي ( که ضوابط خاص خود را دارد و پس از بررسي در صورت احراز شرايط متقاضي ، مجوز مربوط صادر و به متقاضي ارائه مي شود.

ج : همکاري در فرآيند رتبه بندي با بخش مربوط