بخش سازش و رسيدگي به تخلفات

تاریخ انتشار : 1397/08/13

يکي از ارکان مهم کانون  هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات است که به منظور :

1- بررسي ،اظهار نظر و ايجاد سازش بين اعضاء و ساير اشخاص در مورد پرونده‌هاي اختلافي ناشي از فعاليت حرفه‌اي مشاورين با آنها

2- رسيدگي به شکايات و سعي در حل و فصل آنها.

3- رسيدگي به تخلفات اداري اعضاء.

تشکيل شده است .

هيات رسيدگي به شکايات و تخلفات مرکب از پنج عضو است که از بين اشخاص واجد صلاحيت‌هاي علمي و حرفه‌اي توسط شوراي عالي انتخاب مي‌شوند. اعضاي هيأت داوري و رسيدگي به شکايات و تخلفات براي مدت دو(2) سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، ولي هيچ‌کس نمي‌تواند بيش از دو(2) دوره متوالي به عضويت هيأت داوري و رسيدگي به شکايات و تخلفات انتخاب شود .  نحوه عمل هيات داوري و رسيدگي به شکايات و تخلفات و روش رسيدگي و اعلام نظر هيات براساس آئين‌نامه داوري و رسيدگي به شکايات و تخلفات خواهد بود که به تائيد شوراي عالي و هيات عالي نظارت رسيده باشد.

نحوه رسيدگي:

1- ارسال پرونده از طرف دبير کل به رئيس شوراي عالي

2- رئيس شوراي عالي پس از بررسي ، پرونده را جهت رسيدگي به رئيس هيأت ارجاع مينمايد

4- رئيس هيات پرونده را در زمان مقتضي(حداکثر 30 روز) در هيأت ( با حضور حداقل 3 نفر از اعضاي هيأت) مطرح کرده و هيأت پرونده را مورد رسيدگي قرار ميدهد.رئيس هيأت تصميمات اتخاذ شده ( راي) در مورد پرونده را به اطلاع رئيس شوراي عالي مي رساند و پس از تأييد توسط رئيس شوراي عالي ، راي توسط دبيرخانه از طريق پست به آدرس قانوني ابلاغ ميشود.