دبيرخانه

تاریخ انتشار : 1397/08/13

 1. مديريت دبيرخانه ودفتر کانون
 • تنظيم و هماهنگي جلسات روزانه دبيرکل با شرکت ها
 • تنظيم برنامه برگزاري جلسات شورا و دعوت اعضاء
 • تهيه دستور جلسه، صورتجلسه و همچنين آمار شوراي عالي
 • ثبت نامه ها واسناد دريافتي دردفاتر وسيستم اتوماسيون
 • آماده سازي کارتابل هاي دبيرکل و رئيس شوراي عالي و اخذ دستورات و امضاها
 • تهيه مکاتبات مربوط به دبير کل و رئيس شورا
 • ثبت کليه قراردادهاي کانون از جمله قراردادهاي مشاور حقوقي، مالياتي وشرکت هاي طرف قرارداد
 • پي گيري نامه هاي ارجاع شده به بخش هاي مختلف و همکاران و تهيه گزارش هاي مورد ارجاعي
 • هماهنگي و تعامل با دفتر رئيس شوراي عالي به منظور انتقال اطلاعات ومکاتبات به ايشان
 • پاسخگويي به تلفن ها و راهنمايي ارباب رجوع
 • تهيه و طراحي فرم هاي اداري مورد نياز پيگيري مکاتبات و جلسات درخواستي از بانک ها و ارگان هاي دولتي
 1. سايروظايف و مسئوليت ها:
 • تهيه ليست حضور و غياب کارکنان ازسيستم حضور وغياب و اعمال مرخصي ها و ساير موارد
 • تهيه مکاتبات و مدارک و آرشيو پرونده هاي مجامع کانون وسايرموضوعات
 • هماهنگي جلسات کارگروه ها و کميته ها و تهيه صورت جلسات