بخش پشتيباني

تاریخ انتشار : 1397/08/13

*اهداف بخش اداري و تدارکات

 

- انجام امور داخلي کارکنان ( حقوق و بيمه)

- همکاري با روابط عمومي در برگزاري نمايشگاه ها، مجامع و همايش ها 

- همکاري با امور مالي، پيگيري مطالبات کانون 

- انجام امور تدارکات و پشتيباني

- همکاري با بخش رتبه بندي 

- رسيدگي به تخلفات با ارائه مستندات پرونده اي