حوزه دبير کل

تاریخ انتشار : 1397/08/13

 

  • کمک به گردش بهتر اطلاعات درون سازماني از راه تهيه گزارش مستمر لازم از عملکرد بخش هاي مختلف
  • تهيه اطلاعات و گزارش هاي مورد مورد نياز شوراي عالي و دبير کل
  • استخراج گزارش هاي عملکردي قابل انتشار جهت استفاده در وبسايت اطلاع رساني کانون و ساير اقلام انتشاراتي
  • بررسي، جمع آوري و تهيه آرشيو اسناد، آيين نامه ها و اطلاعات مورد نياز شوراي عالي و کميسيونها
  • تدوين پيش نويس و بازنگري برخي از آيين نامه ها و سيستم هاي مورد عمل