روابط عمومي

تاریخ انتشار : 1397/08/13

روابط عمومي

 ارتباطات ( رسانه اي )، اطلاع رساني داخلي و فرهنگ سازي

 

خط مشي ( Policy ) :

روابط عمومي با اتخاذ تاکتيک هاي مناسب با موقعيت هاي رويدادي مانند تعامل، تقابل و يا طرح مطالبات ايجابي يا سلبي يا ترکيبي از آنها اهداف راهبردي کانون را دنبال مي کند.

استراتژي  کانون :

 • تثبيت و ارتقاء جايگاه کانون به منظور توسعه خدمات مشاوره اي در اجراي طرح ها
 • صيانت از حرفه و توسعه بازار کار
 • تجديد ساختار و برَند کانون
 • گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره سرمايه گذاري .

رويکرد :

 • تدوين برنامه هاي ارتباطي درون سازماني با اهداف انگيزشي به منظور توسعه مشارکت اعضاء در برنامه هاي اجرايي.
 • تهيه برنامه هاي ارتباطي برون سازماني با هدف تبيين آثار سازنده همکاري نظام بانکي و سرمايه گذاران مستقل با کانون و استفاده از خدمات مشاوران در سرمايه گذاري ها.
 • برنامه تعامل با نهادهاي تصميم گير در حوزه اقتصادي کشور به منظور جلب حمايت آنها از نقش کانون در عرصه توسعه صنعتي.
 • برنامه ريزي در جهت صيانت از حرفه از طريق انتشار خبر، گزارش و تحليل درباره استانداردسازي ( از طريق پايگاه اطلاع رساني کانون، انتشار نشري ادواري و نشريات موردي )
 • معرفي مناسب خدمات کانون، فعاليت هاي ظرفيت سازي و توسعه بازار و توانمند سازي اعضاء
 • ايجاد گفتمان اهميت مشاوره در سرمايه گذاري طرح ها و اولويت منافع ملي بر صِرفِ سود آوري طرح

محورهاي حرکت :

 • محورهاي منطبق با وظايف کانون
 • محورهاي مرتبط با مأموريت هاي کانون
 • سوژه هاي روز با قابليت بهره برداري در جهت اهداف راهبردي کانون

بازه زماني برنامه هاي اجرايي روابط عمومي:

 • برنامه هاي کوتاه مدت در جهت کسب منافع آني اعضاء
 • برنامه هاي ميان مدت با هدف تقويت جايگاه کانون
 • برنامه هاي بلند مدت براي نيل به نتايج اقتصادي در سطح ملي

ابزار ها :

 • ارتباطات رسانه اي در چارچوب وظايف روابط عمومي ( PR )
 • استفاده از فضاي تبليغي در رسانه هاي مکتوب، فضاي مجازي و يا تبليغات محيطي

ساز وکار اجرايي :

 • ايجاد کارگروه تخصصي و برگزاري نشست هاي منظم با هدف برنامه ريزي عملياتي در جهت تحقق راهبرد کانون با وفاداري به خط مشي معين شده ( با توجه به ظرفيت اجرايي موجود )
 • تقسيم مسئوليت ها ( به استثناء مسئوليت هاي اجرايي) بين اعضاي کارگروه به منظور تسهيل برنامه عملياتي مصوب
 • برآورد بودجه لازم براي اجراي برنامه هاي روتين و برنامه هاي موردي
 • برنامه ريزي در جهت اسپانسرينگ برنامه هاي پرهزينه
 • دعوت از ميهمانان متخصص و کارشناس براي همفکري در اجراي برنامه ويژه  

محور برنامه هاي اجرايي :

 • به روز نگهداري پايگاه اطلاع رساني کانون در دو زبان فارسي و انگليسي
 • تهيه ، توليد و انتشار " نامه فرهنگ مشاور سرمايه گذاري "
 • مشارکت در فعاليت هاي تعاملي کانون با سازمانها و نهادها از طريق تهيه اطلاعات مورد نياز مخاطب
 • حضور در همايش ها و نمايشگاههاي مرتبط با وظايف کانون
 • ايفاي وظايف اجرايي در برگزاري مجامع عمومي و همايشها ( اعم از هم انديشي هاي محدود و نشست هاي عمومي )
 • توليد و انتشار اخبار فعاليت هاي کانون و مسئولان اين نهاد