کميسيون ظرفيت سازي و توسعه بازار؛

تاریخ انتشار : 1397/08/14


-  بررسي سند استراتژي

 -  بررسي رسته هاي جديد –  پيشنهاد 7 رسته به شوراي عالي

-  بررسي نيازهاي آموزشي- سمينار سرمايه گذاري خارجي آذر ماه

- بررسي نيازمنديهاي فعلي آموزشي – ارائه برنامه