ارزيابي طرح ها وتحليل ريسک

تاریخ انتشار : 1397/08/14


در اين کتاب، کوشش شده تا ضمن معرفي مباحث شامل معيارهاي ارزيابي، مانند خالص ارزش کنوني، نرخ بازده داخلي، نرخ بازده داخلي اصلاح‌شده، نقطهٔ سربه‌سري و جز اين‌ها، و نيز تحليل حساسيت، ريسک و نااطميناني، به برخي مطالبي که لزوماً در همهٔ کتاب‌هاي ارزيابي گنجانده نمي‌شوند، مانند ارزيابي چندمعياري براي گزينش طرح‌ها، انتخاب طرح‌ها در شرايط محدوديت سرمايه (بهينه‌يابي) و همچنين معرفي يکي از نرم‌افزارهاي مهم ارزيابي طرح‌ها پرداخته شود. در هر قسمت بسته به ضرورت امکانات استفاده از صفحه گسترده‌ها، مانند اکسل، گوشزد شده است. ويژگي ديگر اين کتاب پرداختن به ارزيابي طرح‌ها، نه‌تنها از ديدگاه شرکت‌ها و بنگاه‌ها، بلکه از ديدگاه اجتماعي يعني بخش عمومي است. تا جايي که ميسر بود نوشته‌هاي تازه و نسبتاً تازهٔ جهاني براي خوانندگان مرور شده‌اند؛ از جمله مطالب و مثال‌هايي از کتاب‌هاي سازمان‌هاي جهاني، مانند راهنماي اتحاديهٔ اروپا، دو کتاب مؤسسهٔ بانک جهاني، راهنماي بانک توسعهٔ آسيايي و راهنماي سازمان صنعتي ملل متحد (يونيدو) نيز نقل شده‌اند